Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Pregled verzij

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Pripravljene sistemske datoteke za leto 2020
  Pripravljeni so šifranti in nastavitve za novo poslovno obdobje

IZBOLJŠAVE:

 • Oddajanje FRP obrazcev za banke
  Podprt prenos FRP obrazcev v produkcijsko in testno okolje ponudnika elektronskih storitev ZZI.
 • Izboljšave v prenosu konverterja Pos Elektronček
  Podprt je prenos v knjiženje za izdane račune v EU (obrnjena davčna obveznost) in prenos avansnih računov in avtomatsko kreiranje storno avansa pri porabi na izdanem računu.

POPRAVKI:

 • Popravki v prenosu konverterja Pos Elektronček
  Za šifro partnerja se v Desitu zapiše davčna številka, če te ni pa kombinacija posebnih polj, apikey in ID. Kontrola prenosa, da se listine tekočega dne prenesejo v knjiženje šele z enim dnem zamika.
 • Prejemanje eRačunov
  Urejen popravek prejema eRačuna, kadar je zapis ID datoteke daljši.

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Nov konverter za prenos izdanih računov iz iCentra
  V program Desito je sedaj mogoče uvoziti podatke izdanih računov iz programa iCenter (#42)
 • Dodana sta dva nova sistemska izpisa GK
  V programu Desito so v izpeljankah programa za računovodske servise dodana dva nova izpisa GK (#27).
  1. Izpis Informacija o poslovanju podjetja s planom (IPD) je namenjen bolj podrobni analizi poslovanja podjetja v tekočem obdobju, napovedi poslovanja in poslovnega izida do konca leta na podlagi podatkov preteklega leta in analizi odprtih terjatev in obveznosti podjetja.
  2. Izpis Finančna razkritja poslovanja za banke (FRP) je narejen po standardu FRP, katerega namen je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kreditov, limitov na poslovnem računu, ipd. Oddaja Excel datoteke na banko bo v tekočem letu podprta s strani Zbornice računovodskih servisov preko spletne aplikacije.

IZBOLJŠAVE:

 • Privzeta nastavitev obračuna DDV za fakturo
  Na partnerju je dodana nastavitev za privzeti način obračuna DDV na izdani fakturi. Ob izdajanju fakture je bilo potrebno ročno spremeniti, da DDV ni obračunal, ali pa da se je prikazala samo specifikacija na izpisu fakture. Sedaj je to nastavitev možno nastaviti na partnerju in izbrana nastavitev parterja se upošteva pri izdaji fakture.(#26)

POPRAVKI:

 • Knjiženje dogodka OS – odtujitev
  Pri knjiženju dogodka odtujitev so na knjižbah manjkali podatki o dimenzijah. V popravku je urejeno, da v kolikor so take nastavitve na podjetju, se tudi na knjižbe dogodka odtujitev zapisujejo šifre dimenzij (#30)
 • Vrstni red sistemskih izpisov GK
  Popravljen je način zapisovanja vrstnega reda sistemskih izpisov glavne knjige. Pred popravkom so se sistemski izpisu v seznamu pomešali med tiste, ki jih uporabniki nastavljajo sami. Sedaj so izpisi ločeni tako, da so sistemski izpisi GK na vrhu seznama, spodaj pa jih sledijo izpisi, ki jih uporabniki nastavijo sami (#30)
 • Predlaganje datumov izpisa GK Excel
  Na formi za kreiranje izpisa GK v Excel obliki je popravljeno predlaganje datumov za obdobje izvoza podatkov. Ko sedaj uporabnik vpiše tekoče obdobje, se istočasno predlaga enak časovni okvir izvoza tudi za preteklo obdobje. V kolikor uporabnik želi izvažati različne časovne okvirje obeh obdobij, se odpre dodatni filter in se obdobji nastavlja ločeno. (#30)
 • Prenos podatkov partnerjev s spleta
  Zaradi sprememb spletnega portala Ajpes je v Desitu izključena možnost prenosa podatkov partnerjev iz omenjenega spletnega portala. Do nadaljnjega se podatki partnerjev prenašajo iz spletnega portala Inetis. (#22)
 • Popravljen način obračuna amortizacije od dogodkov oslabitve in odprave oslabitve
  Popravljen je način izračunavanja amortizacije od dogodkov prevrednotenja osnovnih sredstev. Zneski amortizacije so se sicer izračunavali pravilno, toda v register so se zapisovali z napačnim predznakom. Napak je sedaj odpravljena. (#18)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Novi načini distribucije eDokumentov
  (navodila v pripravi)

IZBOLJŠAVE:

 • Na obrazcu EPN in gridu EPN je dodano polje Opomba
  Polje Opomba, ki že obstaja na vnosnem obrazcu za prejete račune je sedaj dodano tudi na obrazec EPN. Ko e ob vnosu prejetega računa kreira tudi plačilni nalog, se podatek iz polja Opomba na splošnih podatkih zapiše tudi na obrazec EPN. Informacije, ki so zapisane na prejetih računih se lahko sedaj spremljajo tudi na EPN. (#15)
 • Na formi za fakturiranje je odprto polje za znesek davka
  Na formi za vpis fakture je na vpisu postavke odprto polje za znesek davka. Znesek izračunanega davka je mogoče popravljati v odstopanju nekaj centov zaradi napak pri izračunu zneska pri zaokroževanju. (#17)
 • Dopolnjena XML shema za uvoz listin v Desito preko Vasco konverterja
  Originalna Vasco struktura ne podaja konkretnega datuma za storitev, temveč opredeli samo obračunsko obdobje z značkami in . Zaradi posebnih zahtev knjiženja blagajniških dnevnikov je potreben točen zapis datuma storitve in zato samo zapis obdobja ni zadosten podatek. S tem razlogom smo v originalno Vasco strukturo vključili še dodatno značko . Več glede uvoza v Vasco strukturi pa je zapisano v rubriki Za razvijalce. (#23)
 • Na formo za Kontiranje opisa knjižbe GK je dodano polje za %
  Pri knjiženju se občasno pojavijo primeri, ko knjiženje nekega dogodka za seboj potegne tudi nekatere druge preknjižbe. V Desitu je mogoče nastaviti še dodatna kontiranja iste knjižbe. Na formo je dodano polje za vpis %, s katerim lahko nastavimo, da se knjiži manjši znesek od vpisanega. Npr. obračun amortizacije želimo pokrivati iz že knjiženih rezervacij, toda samo v višini 80 % zneska amortizacije. V dodatnih nastavitvah kontiranja opisov vknjižb v novo polje vpišemo 80 % in posledično se bodo ob obračunu amortizacije generirale dodatne knjižbe samo v višini 80 % zneska obračunane amortizacije. (#25)

POPRAVKI:

 • Popravljen EPN obrazec VP70
  EPN obrazec VP70 je popravljen in usklajen z obrazcem iz programa Proklik. Na obrazcu je umaknjena rubrika za statistiko in namesto Datuma valute je sedaj polje Datum bremenitve. Pri plačevanju EPN obrazcev iz Desita se mora v programu Proklik po uvozu naloga VP70 odpreti novi, modri obrazec. Če se vam po uvozu še vedno odpira stari, zeleni obrazec, je potrebno posodobiti program Proklik. (#20)
 • Popravki konverterja Vasco
  Popravljeno je računanje skupnega zneska listine v primeru samoobdavčitve. Nastavitev uvoza je dopolnjena z novo konverzijsko shemo, kjer se za znesek listine upošteva samo ena postavka osnove in davka, da ne pride do podvajanja zneska listine. Popravljeno je tudi branje preloma vrstic pri uvažanju podatkov. (#16, #21)
 • Popravek zapisa BIC kode na partnerju in v XML datoteki eRačuna
  Ob izdaji eRačuna je popravljeno zapisovanje BIC kode v XML datoteko. Ravno tako je na partnerju dodana dodatna kontrola nastavljanja TRR za namene izdajanja eRačunov. Ob nastavitvi TRR se sedaj na izhodu iz polja preverja tudi zapis BIC kode, ki je obvezen podatek. (#10, #11)
 • Popravljeno brisanje vizualizacije dokumentov v E-predalu
  V primeru, ko se vpisovanje listine v E-predalu prekine s klikom na gumb 'Prekliči’, se ne briše več PDF vizualizacija računa. (#12)
 • Popravljen prikaz zneska Neobdavčeno na gridu listin
  V primeru izdanih in prejetih računov za EU in 3D je popravljen prikaz zneska na gridu listin. Znesek za neobdavčeno se je prej prikazoval samo v skupnem znesku listine, zdaj pa se pravilno prikazuje tudi v ločenem stolpcu za Neobdavčeno. Na gridu listin je popravljeno, da se sedaj prikazuje tudi številka ECL iz vseh vnosnih obrazcev prejetih računov. (#19)
 • Popravljen podvojen prikaz listine na gridu
  Odpravljeno je dvojno prikazovanje iste listine na gridih listin bančnih izpiskov, izdanih in prejetih računov. (#40,41)
 • Popravki uvoza listin preko konverterjev
  Odpravljeno je podvajanje knjižb listine v primeru, ko se na podjetju hkrati uvažajo listine po več konverterjih. Izločeno je uvažanje datotek, ki poleg naslovne vrstice ne vsebujejo podatkov o listinah. Popravljeno je iskanje šifre partnerja po konverzijski shemi. (#34, 38, 39)