Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Pregled verzij

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Nov konverter za prenos izdanih računov iz iCentra
  V program Desito je sedaj mogoče uvoziti podatke izdanih računov iz programa iCenter (#42)
 • Dodana sta dva nova sistemska izpisa GK
  V programu Desito so v izpeljankah programa za računovodske servise dodana dva nova izpisa GK (#27).
  1. Izpis Informacija o poslovanju podjetja s planom (IPD) je namenjen bolj podrobni analizi poslovanja podjetja v tekočem obdobju, napovedi poslovanja in poslovnega izida do konca leta na podlagi podatkov preteklega leta in analizi odprtih terjatev in obveznosti podjetja.
  2. Izpis Finančna razkritja poslovanja za banke (FRP) je narejen po standardu FRP, katerega namen je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kreditov, limitov na poslovnem računu, ipd. Oddaja Excel datoteke na banko bo v tekočem letu podprta s strani Zbornice računovodskih servisov preko spletne aplikacije.

IZBOLJŠAVE:

 • Privzeta nastavitev obračuna DDV za fakturo
  Na partnerju je dodana nastavitev za privzeti način obračuna DDV na izdani fakturi. Ob izdajanju fakture je bilo potrebno ročno spremeniti, da DDV ni obračunal, ali pa da se je prikazala samo specifikacija na izpisu fakture. Sedaj je to nastavitev možno nastaviti na partnerju in izbrana nastavitev parterja se upošteva pri izdaji fakture.(#26)

POPRAVKI:

 • Knjiženje dogodka OS – odtujitev
  Pri knjiženju dogodka odtujitev so na knjižbah manjkali podatki o dimenzijah. V popravku je urejeno, da v kolikor so take nastavitve na podjetju, se tudi na knjižbe dogodka odtujitev zapisujejo šifre dimenzij (#30)
 • Vrstni red sistemskih izpisov GK
  Popravljen je način zapisovanja vrstnega reda sistemskih izpisov glavne knjige. Pred popravkom so se sistemski izpisu v seznamu pomešali med tiste, ki jih uporabniki nastavljajo sami. Sedaj so izpisi ločeni tako, da so sistemski izpisi GK na vrhu seznama, spodaj pa jih sledijo izpisi, ki jih uporabniki nastavijo sami (#30)
 • Predlaganje datumov izpisa GK Excel
  Na formi za kreiranje izpisa GK v Excel obliki je popravljeno predlaganje datumov za obdobje izvoza podatkov. Ko sedaj uporabnik vpiše tekoče obdobje, se istočasno predlaga enak časovni okvir izvoza tudi za preteklo obdobje. V kolikor uporabnik želi izvažati različne časovne okvirje obeh obdobij, se odpre dodatni filter in se obdobji nastavlja ločeno. (#30)
 • Prenos podatkov partnerjev s spleta
  Zaradi sprememb spletnega portala Ajpes je v Desitu izključena možnost prenosa podatkov partnerjev iz omenjenega spletnega portala. Do nadaljnjega se podatki partnerjev prenašajo iz spletnega portala Inetis. (#22)
 • Popravljen način obračuna amortizacije od dogodkov oslabitve in odprave oslabitve
  Popravljen je način izračunavanja amortizacije od dogodkov prevrednotenja osnovnih sredstev. Zneski amortizacije so se sicer izračunavali pravilno, toda v register so se zapisovali z napačnim predznakom. Napak je sedaj odpravljena. (#18)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Novi načini distribucije eDokumentov
  (navodila v pripravi)

IZBOLJŠAVE:

 • Na obrazcu EPN in gridu EPN je dodano polje Opomba
  Polje Opomba, ki že obstaja na vnosnem obrazcu za prejete račune je sedaj dodano tudi na obrazec EPN. Ko e ob vnosu prejetega računa kreira tudi plačilni nalog, se podatek iz polja Opomba na splošnih podatkih zapiše tudi na obrazec EPN. Informacije, ki so zapisane na prejetih računih se lahko sedaj spremljajo tudi na EPN. (#15)
 • Na formi za fakturiranje je odprto polje za znesek davka
  Na formi za vpis fakture je na vpisu postavke odprto polje za znesek davka. Znesek izračunanega davka je mogoče popravljati v odstopanju nekaj centov zaradi napak pri izračunu zneska pri zaokroževanju. (#17)
 • Dopolnjena XML shema za uvoz listin v Desito preko Vasco konverterja
  Originalna Vasco struktura ne podaja konkretnega datuma za storitev, temveč opredeli samo obračunsko obdobje z značkami in . Zaradi posebnih zahtev knjiženja blagajniških dnevnikov je potreben točen zapis datuma storitve in zato samo zapis obdobja ni zadosten podatek. S tem razlogom smo v originalno Vasco strukturo vključili še dodatno značko . Več glede uvoza v Vasco strukturi pa je zapisano v rubriki Za razvijalce. (#23)
 • Na formo za Kontiranje opisa knjižbe GK je dodano polje za %
  Pri knjiženju se občasno pojavijo primeri, ko knjiženje nekega dogodka za seboj potegne tudi nekatere druge preknjižbe. V Desitu je mogoče nastaviti še dodatna kontiranja iste knjižbe. Na formo je dodano polje za vpis %, s katerim lahko nastavimo, da se knjiži manjši znesek od vpisanega. Npr. obračun amortizacije želimo pokrivati iz že knjiženih rezervacij, toda samo v višini 80 % zneska amortizacije. V dodatnih nastavitvah kontiranja opisov vknjižb v novo polje vpišemo 80 % in posledično se bodo ob obračunu amortizacije generirale dodatne knjižbe samo v višini 80 % zneska obračunane amortizacije. (#25)

POPRAVKI:

 • Popravljen EPN obrazec VP70
  EPN obrazec VP70 je popravljen in usklajen z obrazcem iz programa Proklik. Na obrazcu je umaknjena rubrika za statistiko in namesto Datuma valute je sedaj polje Datum bremenitve. Pri plačevanju EPN obrazcev iz Desita se mora v programu Proklik po uvozu naloga VP70 odpreti novi, modri obrazec. Če se vam po uvozu še vedno odpira stari, zeleni obrazec, je potrebno posodobiti program Proklik. (#20)
 • Popravki konverterja Vasco
  Popravljeno je računanje skupnega zneska listine v primeru samoobdavčitve. Nastavitev uvoza je dopolnjena z novo konverzijsko shemo, kjer se za znesek listine upošteva samo ena postavka osnove in davka, da ne pride do podvajanja zneska listine. Popravljeno je tudi branje preloma vrstic pri uvažanju podatkov. (#16, #21)
 • Popravek zapisa BIC kode na partnerju in v XML datoteki eRačuna
  Ob izdaji eRačuna je popravljeno zapisovanje BIC kode v XML datoteko. Ravno tako je na partnerju dodana dodatna kontrola nastavljanja TRR za namene izdajanja eRačunov. Ob nastavitvi TRR se sedaj na izhodu iz polja preverja tudi zapis BIC kode, ki je obvezen podatek. (#10, #11)
 • Popravljeno brisanje vizualizacije dokumentov v E-predalu
  V primeru, ko se vpisovanje listine v E-predalu prekine s klikom na gumb 'Prekliči’, se ne briše več PDF vizualizacija računa. (#12)
 • Popravljen prikaz zneska Neobdavčeno na gridu listin
  V primeru izdanih in prejetih računov za EU in 3D je popravljen prikaz zneska na gridu listin. Znesek za neobdavčeno se je prej prikazoval samo v skupnem znesku listine, zdaj pa se pravilno prikazuje tudi v ločenem stolpcu za Neobdavčeno. Na gridu listin je popravljeno, da se sedaj prikazuje tudi številka ECL iz vseh vnosnih obrazcev prejetih računov. (#19)
 • Popravljen podvojen prikaz listine na gridu
  Odpravljeno je dvojno prikazovanje iste listine na gridih listin bančnih izpiskov, izdanih in prejetih računov. (#40,41)
 • Popravki uvoza listin preko konverterjev
  Odpravljeno je podvajanje knjižb listine v primeru, ko se na podjetju hkrati uvažajo listine po več konverterjih. Izločeno je uvažanje datotek, ki poleg naslovne vrstice ne vsebujejo podatkov o listinah. Popravljeno je iskanje šifre partnerja po konverzijski shemi. (#34, 38, 39)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Nova predloga za samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav
  S 1.7. je stopil v veljavo nov Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki določa spremenjen način uveljavitve pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga.
  Nova predloga v Desitu omogoča vnos obračunanega DDV v davčnem obdobju za namene DDV namesto plačevanja DDV od uvoza kot uvozne dajatve. Spremembe zahtevajo samoobdavčitev in na novi formi lahko vpisujete dobaviteljevo listino in ECL obrazec ter obračunani DDV. Na gridu prejetih računov je tudi dodan nov stolpec za številko ECl listine, ki ga lahko vklopite z desnim klikom miške na vrstico račun in izberete meni 'Nastavitev stolpcev’.
  Nova predloga za vnos prejete listine se odpre ob uporabi kombinacije knjižnih skupin:
  - za GK: D-3D
  - za DDV: D-3D_BlOuS

IZBOLJŠAVE:

 • Na gridu prejetih in izdanih računov so dodani novi stolpci za datum pošiljanja listin na RS
  Pri pošiljanju izdanih in prejetih računov iz podjetja na računovodski servis se na poslanih listinah postavi status 'Poslano’. Poleg tega stolpca sta dodana dva nova, kjer se zapiše tudi datum in čas pošiljanja listin na računovodski servis. Nova stolpca lahko vklopite z desnim klikom miške na katerikoli račun in izbiro menija 'Nastavitev stolpcev’ in v seznamu obkljukate 'Dat.posl.RS’ in 'Ura-posl.RS’.
 • Dodane so nove kontrole pri zavračanju prejetih eRačunov
  Poslovanje z eRačuni v Desitu omogoča tudi elektronsko zavračanje eRačunov, toda obstajajo pa nekatere izjeme. Prejetega eRačuna ni mogoče zavrniti v primeru, ko izdajatelj izdaja račune preko banke ali v primeru, ko sam ni registriran za prejemanje eRačunov. Za ta dva so v Desitu dodani opozorili, da prejetega eRačuna ni mogoče elektronsko zavrniti.

POPRAVKI:

 • Popravljeno odpiranje knjižb knjiženih tečajnih razlik (TER)
  Pri odpiranju knjižbe knjižene tečajne razlike se kljub vpisani tuji šifri valute ne odprejo več polja za preračun po tečaju. Posledično se znesek tuje valute ob odprtju knjižbe ne preračunava več in ostane v GK zapisan znesek 0,00.

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Izboljšan prenos podatkov listin za GK v strukturi Vasco
  Konverter za uvoz podatkov listin v Vasco strukturi z namenom prenosa podatkov iz drugih ERP na računovodski servis je razširjen in omogoča večji nabor podatkov ob prenosu listin. Razširjen prenos podatkov omogoča tudi prenos podatkov listin iz POS blagajn. Dodaten opis in navodila za pripravo datotek za prenos si lahko bolj podrobno ogledate na tej povezavi. (1142)
 • Pripravljene sistemske datoteke za leto 2017
  Pripravljeni so šifranti in nastavitve za novo poslovno obdobje.

IZBOLJŠAVE:

 • Na gridu prejetih računov so dodani novi stolpci
  Na gridu izdanih in prejetih računov so dodani novi stolpci in sicer za naziv VD in nazivi za vse tri dimenzije SM, SN in PR. (1143)

POPRAVKI:

 • Popravljeno kopiranje nastavitve listin v novo P/O
  Pri odpiranju novega poslovnega obdobja se kopirajo tudi nastavitve za podpise in slike podpisnikov. (1140)
 • Popravljene kontrole na UJP partnerjih
  Pri kreiranju ponudb ali dobavnic se na listini ne delajo kontrole za eRačune, saj se ponudbe in dobavnice iz desita ne pošiljajo elektronsko. (1135)
 • Popravljen izpis za fakturiranje
  Popravljeno prikazovanje in tiskanje naslovov poslovne enote in sedeža družbe, da se ne prepisuje davčna številka in če naslovov za tiskanje ni, se prazni prostor umakne.
 • Omogočen popravek listine tudi na formi za fakturiranje
  Tudi na formi za vpis fakture so sedaj odprta polja za popravek listine, v primeru ko je potrebno popravljati obračun DDV za nazaj. (1141)
 • Popravljeno brisanje listin in sprememba AOL številke
  V primeru, ko se v Desitu uporablja arhiv listin, se sedaj ob brisanju listine pobriše tudi zapis v tabelah arhiva listine za skenirano listino. Ravno tako se ob spremembi AOL številke listine osveži tudi povezava do skena listine. (1143)
 • Popravki brisanja amortizacije na OS
  Ko se v registru OS popravlja amortizacija, se sedaj briše in ponovno preračuna poleg poslovne amortizacije tudi zakonska amortizacija. (1121)
 • Popravljeno osveževanje partnerjev na 4th Office
  Osveževanje šifranta partnerjev je dopolnjeno z novimi statusi in podatki.

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Izdajanje eRačunov usklajeno z UJP zahtevami, ki veljajo od 1.1.2016
  Dopolnjena je XML datoteka s podatki, ki so obvezni pri izdajanju eRačunov proračunskim uporabnikom. Posledično so v program Desito vključene nove kontrole, ki opozarjajo na obvezen vpis podatkov. Na vnosni formi za fakture so dodana polja za vnos referenčnih dokumentov. V XML datoteko se vpisujejo tudi podatki fakture, ki so obvezni del po 45. členu ZGD.
  V kolikor izdajate eRačune UJP uporabnikom, sledite tej povezavi, da boste lahko uredili nove nastavitve v programu. (1135, 1137)
 • Pripravljene sistemske datoteke za leto 2016
  Pripravljeni so šifranti in nastavitve za novo poslovno obdobje.

IZBOLJŠAVE:

 • Prenos podatkov UJP uporabnikov za izdajanje eRačunov
  Za namene kreiranja in pošiljanja eRačunov UJP uporabnikom se sedaj prenese posebna datoteka s podatki proračunskih uporabnikov neposredno iz UJP portala.
 • Samodejna povezava za podporo uporabnikom
  Uporabnikom pri povezavi za podporo ni več potrebno vpisovati kode, ker jo program Desito pridobi samodejno ob uporabi ukaza podpore na daljavo iz menija in je zato vzpostavitev povezave hitrejša. (1134).
 • Nove kontrole datumov listine za obračun DDV
  Pri vnosu izdanih in prejetih računov so dodane nove in dopolnjene kontrole vpisovanja datumov, na podlagi katerih se kreirajo podatki za obračun DDV-O. nove kontrole preverjajo predvsem pravilnost in skladnost datumov pri računih, kjer se upošteva obrnjena davčna obveznost. (1139)
 • Dopolnjen XML za uvoz DDV-O na portalu eDavki
  XML datoteka za uvoz DDV-O na portalu eDavki je dopolnjena tako, da se popravki listin v Desitu na portalu uvozijo kot popravek obračuna DDV-O za pretekla obdobja. (1138)

POPRAVKI:

 • Umaknjene kontrole na listinah ponudbe in dobavnice
  Pri vpisovanju listin ponudb in dobavnik so umaknjene kontrole datuma glavne knjige, ker se listine ne knjižijo v GK. Umaknjena je tudi zahteva po obveznem vnosu dimenzije na splošnihi podatkih, ker se le vnašajo na posameznem artiklu. (1137)
 • Vsebinski popravki pri prenosi listin iz PO na RS
  Pri prenosu listin iz PO na RS se sedaj prenese podatek za členitev SM, SN ,PR po ključu iz podjetja na računovodski servis, kadar se na listini uporabi ključ za delitev po dimenzijah.
 • Vsebinski in tehnični popravki več izpisov
  Pri kreiranju IOP se enako kot pri opominih samodejno kreirajo PDF dokumenti, kadar se uporabi funkcija za izvoz izpisa v PDF. Ko je kreiranje izpisov končano, se uporabniku odpre datoteka, kamor so se izpisi shranili. V izpisu za fakturiranje so bili dopolnjeni in popravljeni sistemski prevodi v angleščino.
 • Tehnični popravki programa
  Za prenos podatkov osnovnih sredstev v glavno knjigo, je bil dodan nov indeks, ki pohitri prenos vknjižb v dnevnik GK. Odprava napake pri ročnem uvozu eRačunov, ob prisotnosti ovojnice se lahko v desito uvozi paket eRačunov, ni pa se dalo uvozit samo enega računa. Po popravku se ob prisotnosti ovojnice iz datoteke lahko uvozi tudi samo en račun. Dopolnjena kontrola v primeru podvojenega EPN naloga z dodatnimi parametri.
 • Popravljen prenos podatkov partnerjev iz spletnega servisa
  Odpravljena napaka pri prenosu posebnih znakov v imenih partnerjev in popravljeno preverjanje imenika prejemnikov eRačunov.

IZBOLJŠAVE:

 • Kontrola podvojenih EPN
  Pri plačevanju EPN nalogov se izvede kontrola enakih ali podvojenih nalogov in uporabnika opozori in pozove k preveritvi nalogov. Ta funkcija omogoča, da ne prihaja do dvojnega plačevanja računov. (1132)

POPRAVKI:

 • Nove pozicije form za izpise GK
  Odpiranje form za izpise GK je po novem popravljeno tako, da se forma vedno odpre na sredini primarnega monitorja. Zaradi različnih resolucij ekranov se je lahko zgodilo, da se je forma odprla izven vidnega polja monitorja.
 • Vsebinski popravki ovojnice pri kreiranju eRačunov
  Vsebinsko kreiranje ovojnice je dopolnjeno tako, da se v ovojnico zapiše generalna koda namena GDSV, v primeru ko le ta na kreirani fakturi ni posebej določena. Ta podatek je obvezen v primeru, ko se eRačun pošilja prejemniku v bančni sistem.
 • Popravljen prenos podatkov partnerjev iz spleta
  Prenos podatkov partnerjev v Desito je popravljen, da se sedaj prenašajo pravi kratki nazivi partnerjev. Prenovljeno je bilo spletno mesto, od kjer se pridobivajo podatki partnerjev in je bila potrebna prilagoditev na novo strukturo.

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Nov izpis GK – Plačilna disciplina
  Plačilna disciplina je ena od pomembnejših informacij pri odločanju kako poslovati s posameznim kupcem, omogoča pa tudi spremljanje plačevanja dobaviteljem. Novi izpis je namenjen analizi partnerjeve plačilne discipline za neko preteklo obdobje na izbrani dan. Za vsakega partnerja se izračuna povprečno število dni plačevanja na izbrani dan, iz podatkov pa se naredi tudi grafični pregled obdobja po mesecih. Izpis omogoča pregled po vseh partnerjih ali pa bolj podrobno samo po enem. (1111)

IZBOLJŠAVE:

 • Dopolnjen uvoz prejetih eRačunov
  V modulu E-predal je dopolnjena funkcija ročnega uvoza eRačunov, ki omogoča uvoz paketa več eRačunov hkrati v primeru, ko paket vsebuje tudi XML ovojnico.
 • Dopolnjen konverter uvoz temeljnice Vasco plače
  Pri uvozu podatkov temeljnice Vasco plače ali drugega obračuna fizične osebe se sedaj v program Desito uvozita tudi podatka o šifri partnerja in datuma zapadlosti na saldakontnih vknjižbah. (961)
 • Novi progress bar-i v Desitu
  Pri izdajanju/pošiljanju eRačunov in pri prejemanju eRačunov v programu Desitu so dodani novi progress bar-i, ki omogočajo spremljanje v katerem koraku operacije se nahajate.

POPRAVKI:

 • Popravek zaklepanja vrste listine
  Na vnosnem obrazcu za vpis listine je na izpeljankah Desita za računovodske odprto polje za vpis vrste listine. Sprememba vrste listine je omogočena zaradi pravilnega generiranja vknjižb za glavno knjigo (1126).
 • Ponovno je omogočen prenos tečajnice iz interneta
  Po prenovi internetne strani BS je ponovno vzpostavljen avtomatski prenos tečajnice v program Desito.
 • Popravljene kontrole in postopki brisanja DDV vknjižb
  Popravljena je kontrola osveževanja vknjižb DDV na listinah. Sedaj se vknjižbe DDV osvežujejo tudi na listinah za pretekla obdobja DDV, v kolikor DDV obračun v Desitu ni kreiran. V kolikor je obračun DDV-O narejen, se DDV vknjižbe listin izbranega obdobja ne brišejo in ne dodajajo nove (1113).