Za obstoječe uporabnike

Na spletnih straneh vam ponujamo koristne informacije za obstoječe uporabnike programa Desito.

Pregled verzij – Arhiv

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Izboljšano avtomatsko preverjanje partnerjev (povezava z UJP registrom prejemnikov eRačunov)
  Desito smo povezali z UJP registrom prejemnikov eRačunov. To pomeni da vam Desito sedaj ob preverjanju partnerja ponudi možnost izbora transakcijskega računa proračunskega uporabnika, če ima ta na svojo davčno številko registriranih več transakcijskih računov kamor prejema eRačune. (1120)
 • Izvažanje listin (skenov) iz eArhiva
  V Desitu je sedaj možno izvažanje listin oziroma skenov prejetih računov, izdanih računov in vseh listin v ePredalu ter eArhivu (vključno z eRačuni), v mapo na vašem računalniku. (1110)

IZBOLJŠAVE:

 • Izboljšana kontrola brisanja dogodkov na OS
  Celotno preurejena in popravljena kontrola brisanja dogodkov na osnovnih sredstvih. Če se dogodek prevrednotenja osnovnih sredstev briše, se analitka amortizacije briše samo v primeru, ko ta še ni prenesena v GK. (1121)
 • Odpiranje šifrantov na vnosnih obrazcih tudi s »tekstovnim« plusom
  Omogočeno je avtomatsko vnašanje (npr. datumov, zneskov) in odpiranje šifrantov na različnih mestih vnosenih obrazcev tudi s »tekstovnim« plus (+) znakom. (1114)

POPRAVKI:

 • Prenos podatkov pri vnosu partnerja iz AJPES-a
  Popravljen je prenos podatkov pri vnosu partnerja iz AJPES-a. (1117)
 • Popravljeno preračunavanje DDV vknjižb
  Popravljeno je zapisovanje DDV vnkjižb pri vnosu listine in preračunavanje DDV vknjižb v primeru da je obračun DDV že narejen.(1117)
 • Popravki pri izdajaju računov in ostalih listin
  Odpravljene napake pri izdaji in vpisu izdanih in prejetih računov, ter ostalih vrst listin. Zapis uvoda, dodatnih opomb in podpisnikov se naredi že na prvem zavihku vnosa listine. Popravljeno je prikazovanje osnov na zavihku Artikli. Sprememba vrste listine ko je listina že izdana sedaj ni več mogoča. Številka listine se sedaj pravilno predlaga glede na izbrani fascikel. (1113)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Avtomatsko preverjanje partnerjev za prejemnike eRačuna
  Desito za vsakega partnerja preveri bizBox-ov eImenik, in označi če je ta že vpisan kot prejemnik eRačunov. Izpopoljnjeno je tudi označevanje partnerjev v primeru proračunskega uporabnik, kjer vam Desito avtomatsko označi, da partnerju pošiljate eRačune. V primeru, da je partner prijavljen v bizBox omrežje ali omrežje bank pa je to izbiro prepusti vam.(1088)
 • Avtomatsko preverjanje bizBox ePredala ob zagonu Desita
  Ob zagonu Desita se zažene avtomatsko preverjanje bizBox-ovega ePredala, s čimer vam Desito prenese vse prejete eRačune in njihove povratnice.(1088)
 • Omogočeno pošiljanje eRačunov fizičnim osebam
  V Desitu je omogočeno pošiljanje eRačunov tudi fizičnim oseban na njihovo spletno banko.(1109)
 • Ukinjeno pošiljanje poknjiženih listin iz RS nazaj na PO
  V Desitu je ukinjeno pošiljanje poknjiženih listin iz računovodskega servisa nazaj na podjetje (PO). Ostaja pa pošiljanje saldakontov in obračuna DDV-O.(328)
 • Ukinjeno prenašanje informacij o lokaciji skena iz PO na RS
  V Desitu je ukinjeno prenašanje info o skenu (URL_ID) iz PO na RS, razen izjemoma (nastavitev na firmi).(328)
 • Vpisovanje zneskov ki zmanjšujejo znesek za plačilo (zadržana sredstva,...)
  Sedaj lahko gradbena podjetja izdajo račune z možnostjo vpisa zneskov, ki zmanjšujejo znesek za plačilo (zadržana sredstva, že plačano,...). Celoten znesek fakture pa ostaja nespremenjen. (1099)

IZBOLJŠAVE:

 • Pri vračanju dnevnikov glavne knjige je odpravljeno »izgubljanje« dnevnikov
  Odpravili smo izgubljanje dnevnikov glavne knjige pri vračanju in s tem njihovo začasno izgubo. (1104)
 • Izboljšana komponenta za podpisovanje eRačunov
  Izboljšana komponenta za podpisovanje dela občutno hitreje in nima težav pri iskanju certifikatov. Prikazuje samo certifikate, ki so odobreni s strani UJP in omogoča uporabniku bolj prijazen prikaz le teh.(1088)
 • Omogočen izvoz eRačunov s podpisom ali brez podpisa
  Desito omogoča izvoz eRačunov z digitalnim podpisom ali brez njega.(1088)
 • Hitrejši vnos listin
  Spremenjeno zaporednje in prikaz zavihkov pri vnosu oz. kreiranju listin omogoča občutno hitrejši in bolj uporabniku prijazen vnos listin.(1113)
 • Kreiranje EPN
  V Desitu se kot privzeta vrednost sedaj predlaga SEPA plačilni nalog.(1105)

POPRAVKI:

 • Popravljena oblika izpisa fakture
  Na izpis fakture je dopolnjen s poljem za prikaz reference in kode plačila. Šifra partnerja je prestavljena nad davčno številko oziroma ID DDV. Prostor za specifikacijo DDVja je manjši, zato je faktura v manj primerih natisnjena na dveh straneh.(1113)
 • Popravki pri kreiranju SKV poročil
  Odpravljene napake pri kreiranju SKV poročil.(1089)
 • Popravki v Glavni knjigi
  Manjši popravki znotraj modula glavne knjige.(1107,1101)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Program Desito je nadgrajen za poslovanje z dobavnicami
  Desito je nadgrajen za poslovanje z dobavnicami. V zavihku »Listine« je dodan nov meni »Izdane dobavnice«, kjer omogočamo kreiranje in tiskanje dobavnic ter kopiranje dobavnic v druge listine. (1093)

IZBOLJŠAVE:

 • Dodan ročni vnos izračuna obresti
  V Desitu je omogočen ročni vnos za izračun obresti. Funkcija omogoča vnos posameznih postavk, ki so že zapadle v plačilo in plačil (prometa) povezanega s temi postavkami. Funkcija izračuna končne obresti, glede na spreminjajočo višino obrestne mere in spreminjajočo vrednost glavnice. (1094)

POPRAVKI:

 • Popravki pri kreiranju in pošiljanju eRačunov
  Popravljene so težave, ki so se pojavile pri kreiranju in pošiljanju eRačunov. (1088)
 • Popravki SKV poročila
  Manjši programski popravki pri kreiranju in shranjevanju SKV poročila. (1089)
 • Popravki pri izpisih DDV-ja po plačani realizaciji
  Dopoljneno kreiranje XML datoteke za uvoz na eDavke. (1071)
 • Popravljen konverter ROS
  Popravljen konverter ROS, da se uvozijo vse postavke računa.(1079)

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Program Desito je nadgrajen za poslovanje z eRačuni
  Desito je integriran z eNabiralnikov na spletnem portalu BizBox, kar omogoča: avtomatsko pošiljanje in prejemanje eRačunov, popolna sledljivost poslanih eRačunov (statusi eRačunov in dnevnik sprememb), elektronska potrditev ali zavrnitev prejetih eRačunov. Desito omogoča pošiljanje eRačunov vsem proračunskim uporabnikom (UJP), in tudi ostalim strankam preko portala BizBox ali na njihovo spletno banko. Vsakemu eRačunu lahko dodate tudi neomejeno število prilog. Prejemanje eRačuna je preko portala BizBox avtomatsko, možen pa je tudi ročni uvoz eRačunov iz vaše spletne banke. eRačunu ustrezno so prilagojene tudi nastavitve partnerjev, kjer nastavimo na kakšen način želimo pošiljati eRačune, in nastavitve firme, kjer sta na voljo dva nova konverterja za namene poslovanja z eRačuni. Desito poskrbi tudi za ustrenzno arhiviranje, saj se vsak poslan oziroma prejet eRačun shrani v lokalni arhiv dokumentov (1088).
 • Integracija Desita z dokumentnim sistemom
  Desito je integriran z dokumentim sistemom 4th Office, ki omogoča enostavno poslovanje z dokumenti, kar pomeni: arhiviranje in hrambo dokumentov, enostavno prenašanje dokumentov iz podjetja na računovodski servis, dostop do dokumentov od kjerkoli in kadarkoli. Dokumentni sistem 4th Office omogoča dodajanje, potrjevanje in podpisovanje prejetih listin. Knjiženje teh listin pa poteka znotraj Desita. Za izmenjavo podatkov med Desitom in dokumentnim sistemom pa skrbi konverter v Desitu (1090, 1091, 1092).
 • Kreiranje SKV poročil
  V program je vgrajena procedura za kreiranje in izvoz poročil o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za kateri koli mesec v letu, katera so potrebna za oddajo na Banki Slovenije (1089).

IZBOLJŠAVE

 • Izpisi DDV po plačani realizacij
  Program Desito omogoča nastavitev za beleženje DDV po plačani realizaciji. Izpis plačane realizacije se kreira v Excel datoteko, ki omogoča kontrolo in nadaljnje urejanje podatkov. Iz Excela se kreira XML datoteko, ki se jo enostavno uvozi na eDavke. Dodan je tudi izpis za letno poročanje stanja na dan 31.12. (1070, 1071).

POPRAVKI

 • Ločitev E-predala in E-arhiva
  V glavnem meniju sta sedaj E-predal in E-arhiv vsebinsko ločena. E-predal je namenjen prejemu in knjiženju listin, medtem ko je E-arhiv namenjen iskanju arhiviranih izdanih oziroma prejetih listin.
 • Popravljena shema za konverter e-SLOG
  Popravljen je uvoz listin preko konverterja za e-Slog 1.5-enostavni račun. XML shema je dopolnjena z ustreznimi značkami (1085).
 • Popravljen prikaz stopenj DDV na izpisih knjige računov
  Na izpisu knjige izdanih in prejetih listin, se v imenu stolpcev splošnega, znižanega in pavšalnega davka, pravilno prikazujejo odstotki davka glede na obdobje izpisa. V primeru dveh različnih davčnih stopenj se prikazuje nova stopnja (1086).
 • Popravljena SFR poročila
  Popravljen je celoten preračun kontrolenga SFR zneska in prikazovanje nazivov AOP šifer (1084).

NOVE FUNKCIONALNOST:

 • V Desitu je izdelan nov konverter
  Vzpostavljena je direktna povezava na tabelo oddaljene baze programa ROS. Podatki o izdanih računih se neposredno berejo in prenašajo v Desito bazo izdanih računov (1077, 1079).

IZBOLJŠAVE:

 • Izpisi opominov
  V program je vgrajena prenovljena procedura za izračun odprtih postavk za kreiranje izpisov opominov. Temu ustrezno so tudi prilagojeni prenovljeni izpisi opominov (1075).
 • Dodana kontrola usklajenosti D/K na dogodku OS v registru OS
  Pri kreiranju vknjižb na dogodku OS se vrši kontrola salda D/K strani. Če strani nista usklajeni program opozori na napako s klicajem in opisom napake. Dokler napaka ni odpravljena, se OS ne more knjižiti v GK (1073).

POPRAVKI:

 • Dopolnjen uvoz bančnih izpiskov in EPN nalogov
  Nekatere banke so na postavkah začele zapisovati daljše reklamacijske številke, ki se v program Desito niso uvažale. Sedaj je uvoz popravljen in postavke se v program zapišejo tudi z omenjenimi spremembami (1082).
 • Popravljen uvoz bančnih izpiskov
  V nekaterih primerih bančnih izpiskov se zaporedne številke izpiskov zapisujejo v različnem formatu. Program je popravljen tako, da pravilno prebere zaporedno številko izpiska, ne glede na zapis formata številke (1083).
 • Kontrole vknjižb GK pri zapiranju P/O
  Popravljene so kontrole vknjižb GK pri zapiranju poslovnega obdobja (1076).
 • Popravljeno knjiženje dogodkov iz registra OS
  V primeru dogodkov odtujitve in trajnega prenosa iz uporabe se niso kreirale vknjižbe za znesek nabave in sicer v primeru, ko je bilo aktiviranje OS knjiženo iz registra osnovnih sredstev. Knjiženje je popravljeno in sedaj se tudi za znesek nabave kreira pravilna vknjižba (1080).
 • Kreiranje SFR poročil usklajeno z novo zakonodajo
  Dopolnjeni so bili šifranti SFR z novimi šiframi sektorjev in novimi šiframi AOP. Temu primerno so bile dopolnjene formule za izračun vrednosti in posledično spremenjeno kreiranje XML datoteke za uvoz na BS (1084).
 • Spremenjeno pridobivanje podatkov partnerjev iz spleta
  Program je dopolnjen tako, da se lahko v konfiguracijsko datoteko specifično zapiše podatek iz katerega spletnega vira se pridobivajo podatki o poslovnih partnerjih (1081).
 • Popravljen prikaz listin za prenos pri programu za računovodske servise
  Na prvi strani programa Desito se računovodskim servisom sedaj kažejo le podatki o listinah, ki čakajo na sprejem od podjetja, umaknjen pa je prikaz knjiženih listin, ki jih RS vrača nazaj na podjetje (1074).

IZBOLJŠAVE:

 • Vgrajena funkcija za vodenje DDV po plačani realizaciji.
  V program je vgrajena nastavitev na nivoju podjetja, ki omogoča nastavitev knjiženja DDV na prehodne konte. Urejen je tudi poseben izpis, ki omogoča evidenco računov za obračun DDV po plačani realizaciji. (1070)

POPRAVKI:

 • Iskanje partnerjev z web servisom
  Pri iskanju partnerjev je dodana funkcija, ki omogoča iskanje po nazivu podjetja s šumniki ali brez. Torej rezultat iskanja bo isti ne glede ali se vpišejo znaki czs ali čžš. (1062)
 • Zapis datuma zapadlosti na dobropisih
  Program je dopolnjen tako, da se datum zapadlosti listin dobropisov sedaj zapiše tudi na vknjižbe GK. Nov podatek v GK tako v nadaljevanju omogoča bolj izpopolnjene izpise IOP in opominov. (1072)
 • Dopolnitev konverterja za uvoz CSV datotek izdanih računov
  Uvoz konverterja je dopolnjen z dodatnimi definicijami, ki omogočajo ločevanje izdanih faktur in dobropisov. (975)

IZBOLJŠAVE:

 • Nadgrajeno iskanje partnerjev z web servisom
  Iskanje partnerjev preko spleta je sedaj mogoče po nazivu, davčni številki, matični številki ali TRR računu. Pri dodajanju novega partnerja je dodana funkcija, ki zamenja predlagano štirimestno šifro z davčno številko partnerja za zapis v šifrant. Pri osveževanju podatkov partnerjev se sedaj prenesejo vsi aktualni TRR računi in se brišejo neobstoječi.

POPRAVKI:

 • Popravljen preračun tečajnih razlik
  Pri prenosu vknjižb v dnevnik GK se ne kreirajo več storno vknjižbe za izračun tečajnih razlik, temveč se pravilno izračunajo in kreirajo vknjižbe samo za dejansko razliko v tečaju.

NOVE FUNKCIONALNOSTI:

 • Pripravljene sistemske datoteke za leto 2014
  Pripravljeni so šifranti in nastavitve za novo poslovno obdobje.

IZBOLJŠAVE:

 • Spremenjeno iskanje partnerjev v Desitu
  Iskanje partnerjev v Desitu se izvaja na več mestih. Da se lahko partnerja najde hitreje, se iskanje izvaja po nazivu, šifri ali pa davčni številki. Največkrat se partnerja išče po davčni številki, zato se v primeru iskanja po številki sedaj izpišejo le zadetki, kjer se šifra ali davčna številka začnejo z vpisanimi ciframi. Iskanje z nazivom ostaja nespremenjeno in se izpiše seznam zadetkov, ki vsebujejo iskalni niz na kateremkoli mestu. (1067)
 • Na gridu listin sta dodana stolpca za knjižne skupine GK in DDV
  Na gridu pregleda listin sta dodana dva nova stolpca za knjižne skupine GK in DDV. Nova stolpca omogočata vklop filtra za hitro davčni pregled listin glede na domači trg, tuji trg ali trg v državah EU. (1066)
 • Izboljšana funkcija za zapiranje saldakontov
  V programu je izboljšana funkcija za zapiranje saldakontov, ki omogoča bolj napredno in pregledno knjiženje odprtih postavk. Na formah so dodani stolpci z oznako valute in kontrole za zapiranje vknjižb v isti valuti. Dodana je tudi funkcija za samodejno razporejanje zneska po datumu zapadlosti. Na formah se predlagajo vknjižbe za zapirajo, oziroma se samodejno označijo vknjižbe z isto vezo. Več pa si lahko ogledate v tej rubriki. (1061)

POPRAVKI:

 • Popravljen preračun tečajnih razlik
  Pri prenosu vknjižb v dnevnik GK se ne kreirajo več storno vknjižbe za izračun tečajnih razlik, temveč se pravilno izračunajo in kreirajo vknjižbe samo za dejansko razliko v tečaju. (1064)
 • Popravljen uvoz podatkov s konverterjem Goinfo
  Pri uvozu podatkov je popravljeno branje postavk v uvoznih datotekah, da se sedaj v programu Desito pravilno zapiše tudi celotni znesek listine. (1063)
 • Popravljen obračun amortizacije pri dodajanju dogodkov spremembe dimenzij
  V primeru, ko je bil na osnovnem sredstvu dodan dogodek spremembe pred datumom začetka obračunavanja amortizacije, je bil obračun amortizacije blokiran. Napaka je zdaj odpravljena in obračun amortizacije se obračunava pravilno. (1066)
 • Popravljeno kopiranje šifrantov
  V programu je popravljeno kopiranje šifrantov za uporabnike z administratorskimi pravicami. Predvsem je popravljeno uvoz in izvoz glavne knjige. (925)

Izboljšave

 • V izpisih GK je pri izpisu, ki omogoča izvoz podatkov v XML datoteko, dodano polje država. Izpis sedaj omogoča pregled prometa po SK kontih partnerjev za izbrano obdobje z dodanim podatkom o državi.

Popravki

 • Na podjetju je omogočen izklop funkcije AJPES za osveževanje podatkov partnerjev
  V primeru ko v program Desito uvažamo podatke listin in partnerjev iz drugih programov, se lahko v nastavitvah podjetja izklopi funkcija za prenos podatkov partnerjev iz registra AJPES (1059).
 • Odprava napake pri brisanju dnevnikov OS
  Umikanju statusa knjiženo na posameznem dogodku OS v ozadju briše tudi ustrezne dnevnike za OS. Ob brisanju teh dnevnikov pa so se hkrati brisali tudi nepotrjeni dnevniki. V programu je napaka odpravljena in nepotrjeni dnevniki se ne brišejo več.
 • Popravljena je kontrola skladnosti valute računa in plačila
  Na odpiralnih vknjižbah terjatev ali obveznosti je odpravljena napaka v kontroli iste valute na izbrano vezo, da sedaj vknjižba ne preverja več samo sebe. Napaka v kontroli je preprečevala popravek odpiralne vknjižbe iz domačo v tujo valuto.
 • Odpravljena napaka pri nastavitvi tiskalnika pri izpisu kartice GK
  Na izpisu kartice GK, ni več potrebno vedno znova nastavljati tiskalnika. Desito vedno ponudi sistemsko privzeti tiskalnik.

Nove funkcionalnosti

 • V izpise GK je možno dodati nov uporabniški izpis Predlog kompenzacije
  Med uporabniško nastavljive izpise GK se doda izpis za Predlog kompenzacije. Pri nastavitvi je potrebno uporabiti formo filtra CR-Kompenzacije. Podatki se izpišejo v excelovo datoteko, kjer se lahko uporabi različne filtre, predlaga se datum in znesek kompenzacije. Ne-osenčeni del tabele pa je oblikovan v dimenziji za kopiranje tabele v dokument word. Podatki v excelu so oblikovani v treh jezikih, ki jih je možno izbirati v spustnem meniju.

Izboljšave

 • Na partnerju je mogoče nastaviti samodejno določanje št. dni zapadlosti pri vnosu računa
  V nastavitvah partnerja so na zavihkih 'Kupec’ in 'Dobavitelj’ dodana polja 'Št.dni zapadlosti’. Če se v to polje vpiše število dni, desito ob vnosu izdanih in prejetih listin samodejno računa in predlaga datum zapadlosti listine glede na datum izdaje listine. (1057)
 • Vsebinsko in oblikovno se preurejeni izpisi za IOP in Opomine
  V nastavitvah listin (nastavitve glave noge listin) je dodano polje za naslov izpisa, ki ga sedaj uporabnik lahko oblikuje po svoji želji. Dodana so polja za zapadlost terjatev, s katerimi lahko določamo da se bodo na opomin izpisali računi s točno določenim številom dni zapadlosti.
  Ob kreiranju izpisov opominov je omogočen izvoz v PDF format. Datoteke se kreirajo za vsakega partnerja posebej in se shranijo v mapo Desito. Mesto shranjevanja PDF dokumentov pa je možno posebej nastaviti v nastavitvah podjetja.
  Vsebinsko so opomini dopolnjeni s prikazom stolpcev za znesek listine, plačano in kolikšen je še odprti znesek terjatve.(1055)

Popravki

 • Dopolnjena je XML datoteka za oddajo obračuna DDV-O na eDavke
  V programu Desito smo dopolnili XML datoteko, da je skladna z zahtevami sheme na eDavkih. Sedaj je ponovno mogoče uvoziti datoteko obračuna DDV-O na eDavke in elektronsko oddati obračun. (1056)

Nove funkcionalnosti

 • V Desitu se uvajajo dvo-nivojske dimenzije in s tem tudi prenovljeni izpisi GK po dimenzijah.
  Na vseh treh dimenzijah (SM, SN in PR) je sedaj mogoče dodati tudi skupine in posamezne dimenzije združiti po nastavljenih skupinah. Nastavitev za uporabo skupine je mogoče nastaviti v nastavitvah podjetja. Skladno z uvedbo skupin so prenovljeni tudi izpisi glavne knjige po dimenzijah (SM, SN, PR). Več si lahko ogledate v rubriki Novosti (988)

Izboljšave

 • V modulu osnovnih sredstev je dodan nov izpis Popisni list OS
  V izpise osnovnih sredstev je dodan nov izpis za popis osnovnih sredstev.(1027)

Popravki

 • Na izpisu kartice GK ponovno deluje filter po valuti
  Na izpisu kartice GK zdaj ponovno deluje filter po posamezni valuti. V primeru uporabe različnih valut na istem kontu je zdaj ponovno možno narediti izpis vsake valute posebej. (1042)
 • Popravljen status za plačilo z EPN na prejetem računu
  V primeru, ko je na enem prejetem računu kreirano več EPN za plačilo računa, se pravilno postavi kljukica, da bo račun plačan preko naloga. Desito zato pri potrjevanju vnosa računa ne sprašuje več, če želimo za račun kreirati plačilni nalog. (1043)
 • Popravljena kontrola Reference pri ročnem vnosu EPN
  Pri plačilu ročno vnesenih EPN z modelom 99, se je na nalogih postavil status napake. Bug v programu je sedaj odpravljen in status napake se ne prikazuje več. (1049)

Nove funkcionalnosti

 • Multifunkcija umikanja statusa 'parkirano’ pri avtomatsko kreiranih EPN
  V modulu EPN program Desito omogoča avtomatsko kreiranje plačilnih nalogov iz listin ali iz uvoza podatkov s P3P datotekami. Tako kreirani nalogi dobijo status 'parkirano’. Status se lahko umakne na več nalogih hkrati, tako da se jih označi s kljukicami in uporabi funkcija Umakni 'Parkirano’. Ob tem se izvedejo kontrole pravilnosti kreiranih nalogov, in tisti z napako se označijo s klicajem. Ko je nalog popravljen in shranjen brez napake, se mu lahko dokončno umakne status parkirano. V meniju 'Operacije’ je tudi dodana funkcija za kontrolo pravilnosti kreiranih nalogov, ki se jo lahko poljubno izvaja na označenih nalogih na gridu. (1029)

Popravki

 • Popravljen je zajem podatkov za izvoz registra OS v xls
  Pri izvozu podatkov iz registra OS v XLS datoteko se ne zajema več podatka o zakonsko obračunani amortizaciji. V znesku popravka se sedaj pravilno upošteva le poslovna amortizacija in zneski popravkov prevrednotenj OS. (1035)
 • Spremenjeno sortiranje na izpisih za IOP in opomine
  Na izpisih za IOP in opomine je sortiranje listin opredeljeno glede na datum listine, v primeru listin z istim datumom izdaje, pa je dodatno sortiranje še po datumu zapadlosti. (1034)
 • Popravljeno kreiranje faktur iz Excela
  Popravljen je preračun zneska DDV na presečni dan 1.7.2013. V kolikor je stopnja davka zapisana v excelovi datoteki, se je preračun davka izvajal pravilno. V kolikor pa je bila stopnja davka zapisana samo v šifrantu artiklov v desitu, pa se je preračun DDV izvajal po stari stopnji davka. Zdaj se tudi za presečni datum storitve 1.7.2013 uporabi za preračun nova višja stopnja DDV na posamezni postavki. (1047)
 • Spremenjena uporaba funkcije MK (multikompenzacija)
  Ker je v modulu spremenjen sistem izvajanja kontrol, je sedaj tudi na nalogih za tujino omogočena funkcija 'označi za MK’. Kontrola se sedaj izvede na klik 'Plačaj’, kjer Desito opozori, da tuji nalogi ne morejo biti predmet MK. Tako ostaja na tujih nalogih aktivna tudi funkcija za umik označitve MK. (1029)

Nove funkcionalnosti

 • V registru OS je dodan nov dogodek 'Takojšen odpis’
  V registru OS je dodan nov dogodek, ki omogoča 100% oziroma takojšen odpis novega OS. Takojšen odpis pomeni, da se OS v celoti amortizira na isti dan, kot je bilo aktivirano v uporabo oziroma pripoznano v registru OS. (1014)
 • Fakturiranje je nadgrajeno z uporabo klavzul
  Kreiranje fakture je nadgrajeno z ročnim dodajanjem klavzul iz nastavljenega šifranta v programu. Pri dodajanju klavzul je iskanje možno po šifri ali nazivu. Na izpisu fakture se izpiše le opis klavzule, ki pa ga je možno pri kreiranju fakture še naknadno urediti in oblikovati. (1024)
 • Program Desito je pripravljen za dvig stopenj DDV-ja, ki stopi v veljavo s 01.07.2013
  V program je dodano novo davčno obdobje s šifro 2013. Za novo davčno obdobje so izdelani vsi potrebni davčni šifranti, definirane so DDV skupine, konti in opisi vknjižb za zapis davčne knjige in izpisov DDV. Na nove davčne stopnje so prilagojeni tudi DDV izpisi, ki stopijo v uporabo z novim davčnim obdobjem (1011, 1012).

Izboljšave

 • Spremenjen filter za prikaz plačilnih nalogov na gridu in tiskanje raznih izpisov
  Spremenjeno je filtriranje in prikaz individulanih zbirnih nalogov, ki na gridu niso več prikazani. Na filter prikaza na gridu je dodana ikona za zbirne izpise. Pregled individualnih nalogov je prestavljen v sklop zbirnega naloga na poseben zavihek 'Individualni nalogi’. Dodan je nov izpis 'Specifikacija zbirnih nalogov’, ki ga je mogoče natisniti iz zavihka individualni nalogov ali pa več specifikacij hkrati iz seznama zbirni nalogov na gridu. (992)

Popravki

 • Zamenjane ikone za vklop in izklop filtra
  Na vseh gridih so v ukazni vrstici ikone za vklop/izklop filtra zamenjane z gumbi z napisom 'Filter’ in 'Počisti filter’. (992)
 • Popravki pri kreiranju plačilnih nalogov
  Sedaj se tudi pri avtomatskem kreiranju EPN, enako kot pri ročnem vnosu, v polje na 'namen’ vpiše številka dobaviteljeve listine. Dodana je kontrola, da zbirnega naloga ni mogoče tvoriti iz nalogov, na katerih je status 'parkirano’ in pri avtomatskem kreiranju nalogov, se pravilno zapiše tudi model ob sklicu. (992)
 • Popravljen prenos podatkov listin s konverterjem Pantheon
  Prenos podatkov je bil dopolnjen z dodatnimi polji v datotekah, ki jih kreira program Pantheon in ki se uvozijo v desito. Dodatna polja v programu desito omogočajo, da šifra partnerja ni več opisna, temveč se pri uvozu za šifro partnerja zapiše davčna številka. (1015, 1017)

Nove funkcionalnosti

 • Prikaz zneska zakonske amortizacije na izpisu obračuna amortizacije
  Na formi za izpis obračunane amortizacije OS lahko sedaj uporabnik sam izbere, ali se bo na izpisu obračunane amortizacije zapisoval tudi znesek zakonske amortizacije. Pri zapisu zakonske amortizacije se izračuna tudi razlika med obema obračunoma. (1002)

Popravki

 • Popravljeno generiranje vknjižb za GK pri odtujitvi OS
  V primeru odtujitve OS, ki je bilo v register vpisano kot rabljeno OS, se sedaj tudi za znesek vnesenega popravka generira vknjižba za GK. Na vknjižbi za GK je dodana možnost spreminjanja strani knjiženja in zneska knjigovodske vrednosti. Pri spremembi strani knjiženja se samodejno ustrezno spremeni tudi predznak zneska. Pri prenosu vknjižb v GK se generirajo zbirne vknjižbe s pravilnimi zneski, ne računa se saldo, temveč se združujejo in zapišejo na vsako stran knjiženja. (1000, 1008)
 • Popravljeno je računanje delitve osnove in skupnih vrednosti pri vnosu listine
  Pri vnosu listine se na poljih za razčlenitev osnove in skupnih vrednosti vpisani znesek odšteje od prvega zapisa glede na ID zapisa in ne več glede na sort zapisa na gridu. (1001)
 • Popravljen je obračun amortizacije na več OS hkrati
  Obračun amortizacije na več OS hkrati sedaj pravilno zajame vsa OS na katerih je neodpisana vrednost večja od nič. Funkciji 'Briši’ in 'Ponastavi’ ne brišeta več vknjižb analitike, ki že imajo status prenosa v GK. Popravljen je tudi znesek popravka na gridu za OS na katerih je bil dodan dogodek prevrednotenja.(1000)
 • Uvoz OS v register iz Excela je dopolnjen s kontrolami
  Če z Excelom uvažamo rabljena OS, ki imajo tudi že znesek popravka, mora biti v Excelovi zapisan tudi datum 'Stanje na dan’, ki poda informacijo, do kdaj so že bila rabljena OS že amortizirana. Dodana je kontrola za primer, ko v Excelu obstajata dva zapisa pod isto inventarno številko. Uvozijo se samo podatki prvega zapisa OS, na drugem zapisu pod isto inventarno pa se postavi status, da OS s to inventarno številko v desitu že obstaja, podatki pa se ne uvozijo. (1008)
 • Popravljen prikaz statusa odpiralnosti vknjižbe
  Status odpiralnosti vknjižbe se pri odpiranju vnosnega obrazca ne preračunava več, temveč se prikaže podatek, kot je zapisan na vknjižbi v bazi. (1006)
 • Popravljen je postopek uvoza podatkov o partnerjih
  Pri uvozu podatkov partnerjev z desito tabelami je dopolnjen postopek uvoza tako, da se posebej zapišejo tudi podatki, ki se uporabijo za zapis naslova pri kreiranju faktur. (1007)
 • Popravljene kontrole pri dodajanju dogodkov pri OS
  Pri dodajanju dogodkov odtujitve in trajno iz uporabe se javi napaka samo v primeru, ko se dejansko zapiše tudi vknjižba z nedefiniranim kontom, drugače pa se doda dogodek brez napake (1013)

Nove funkcionalnosti

 • Omogočeno je kreiranje EPN z negativnimi zneski
  Kreiranje EPN z negativnimi zneski se lahko kreira pri vnosu dobropisov. Pri kreiranju zbirnih nalogov v modulu EPN taki nalogi omogočajo zmanjševanje skupnega zneska za plačilo. Negativni nalogi se lahko kreirajo ročno ali avtomatsko preko uvoza podatkov ali s posebno operacijo v listinah. Dopolnjen je tudi izpis po pregledu nalogov. Pri nastavitvi filtra za pregled zbirnih in individualnih nalogov se sedaj natisne tudi seznam nalogov v določenem zbiru.(992)
 • Uvoz bančnih izpiskov z XML datoteko v SEPA strukturi
  Uvoz bančnih izpiskov je nadgrajen z uvozom izpiskov v XML formatu. Pri uvozu program sam prepozna forma datoteke, zato je možno istočasno uvažanje več datotek v različnih formatih. Pri uvozu izpiskov iz izbrane mape, se uvozijo vse datoteke v dotični mapi. (997)
 • Vpeljava uporabe dvo-nivojskih dimenzij (SM, SN, PR)
  Vsaka dimenzija (SM, SN ali PR) je vključena v točno določeno skupino, oziroma ji pripada. Takšna dvo-nivojska opredelitev dimenzij omogoča bolj napredno uporabo dimenzij in bolj napredne izpise. (989)

Popravki

 • Nastavitev odbitnega deleža samo za del prejetih računov
  V primeru, ko je potrebno odbitni delež upoštevati samo za del prejetih računov, ni potrebno odbitnega deleža nastaviti za celo podjetje, temveč je dovolj, da se nastavi le na fasciklu oziroma na številčni seriji, kjer se bodo vodili ti računi. (935)
 • Omogočen je uvoz virmanov v XML datoteki z različnimi kodnimi znaki
  Program pri uvozu XML datoteke s kreiranimi virmani pravilno prebere po kateri kodni tabeli je bilo narejeno kodiranje datoteke in temu ustrezno prebere posebne znake in šumnike. (991)
 • Popravljen je obračun amortizacije na več OS hkrati
  Obračun amortizacije na več OS hkrati sedaj pravilno zajame vsa OS na katerih je neodpisana vrednost večja od nič. Funkciji 'Briši’ in 'Ponastavi’ ne brišeta več vknjižb analitike, ki že imajo status prenosa v GK. Popravljen je tudi znesek popravka na gridu za OS na katerih je bil dodan dogodek prevrednotenja.(1000)
 • Popravljeno je kopiranje sistemskih izpisov GK in DDV
  Urejene so pravilne nastavitve izpisov GK in DDV, pri katerih se kreirajo TXT datoteke v strukturi, kot jih zahteva DURS. Te nastavitve se sedaj tudi pravilno kopirajo znotraj P/O in na firmo. (998)

Nove funkcionalnosti

 • Kreiranje XLS izpisov iz XML
  V modulu Izpisi GK je dodana funkcija izvoza v XML, ki se uvozi v XLS predlogo. Izvozijo se lahko vsi prometni podatki po dimenzijah in obdobjih. V Excelu je dodana funkcija MSUMIF, s pomočjo katere lahko uporabnik kreira poljubna poročila.
 • Novi konverterji
  V Desitu je narejen konverter za uvoz temeljnice iz programa Vasco, konverter za uvoz izdanih računov iz programa Birokrat in konverter za uvoz izdanih računov iz programa E-računi.

Izboljšave

 • Omogočena je možnost kopiranja opisov vknjižb samo za OS
  V formi za kopiranje šifrantov znotraj Desita, je v naboru šifrantov kontiranja dodana možnost kopiranja opisov vknjižb samo za osnovna sredstva. Ravno tako je na zavihku dodan gumb, ki omogoča hkratno označitev in odznačitev vseh šifrantov naenkrat. (977)

Popravki

 • V nastavitvah Glave in noge je dodan lokalni filter za pregled nastavitev po P/O
  Na gridu nastavitev listin je dodan lokalni filter, ki prikaže izpise glede na trenutno izbrano P/O na prvi strani in s tem hiter pregled. Če se filter briše, se pokažejo nastavitve listin tudi za druga P/O. (982)
 • Urejen seznam šifranta fasciklov po šifri
  Na gridu šifranta fasciklov je urejen seznam prikaza fasciklov po šifri. (981)
 • Pri pregledu števila neknjiženih listin se ponudbe ne upoštevajo več
  Pri pregledu števila neknjiženih listin na prvi strani desita za računovodske servise se na izpisu ne upoštevajo več izdane ponudbe. (979)
 • Urejena kontrola valute na odpiralni vknjižbi pri knjiženju BI
  Pri knjiženju bančnih izpiskov se po kontroli valute na odpiralni vknjižbi forma ne zapre več, temveč se kurzor prestavi v polje za vpis valutnega zneska. (980)
 • V primeru UPN/SEPA naloga za tujino se v izvozni datoteki pravilno zapiše referenca
  Popravljen je zapis reference v izvozni datoteki v primeru UPN/SEPA naloga. Struktura zapisa reference je sedaj skladna s standardom in po pravilih, ki jih zahteva SEPA. (973)
 • Funkcija za spreminjanje šifre partnerja je dopolnjena z novimi kontrolami
  Pri spremembi šifre partnerja je dodana kontrola, da se šifra lahko spremeni samo na enem zapisu naenkrat. Dodana je tudi kontrola, da se v primeru vpisa stare šifre partner ne briše iz šifranta partnerjev. (987)
 • Pri zapiranju P/O je popravljeno zapiranje razredov 4 in 7
  Popravljena je logika zapiranja P/O na kontih razredov 4 in 7. konti se sedaj pravilno zaprejo ne glede na to ali so označeni kot prihodkovni/odhodkovni ali ne. (986)

Nove funkcionalnosti

 • V izpisih GK je dodana nova vrsta izpisa, ki omogoča izvoz podatkov v XML datoteko. Podatki GK se v XML izvažajo ločeno v obliki bruto bilance za tekoče obdobje, bruto bilance za preteklo obdobje in promet po SK kontih partnerjev za izbrano obdobje.

Popravki

 • Popravljen uvoz in izvoz EPN obrazca VP70 z XML datoteko, dopolnjene kontrole pri avtomatskem kreiranju EPn
  V desito se sedaj uvozijo tudi XML datoteke z obrazci VP 70. Uvoz in izvoz XML datoteke je dopolnjen tudi s podatki iz polj, kjer podatki niso obvezni. Dodana je tudi kontrola višine zneska nad 100.000 USD, kjer spletna banka na prokliku zahteva dodatna pojasnila pri plačevanju. Popravljeno je tudi avtomatsko kreiranje EPN iz listin, kjer po novem taki virmani dobijo status parkirano. Pri kreiranju EPN se sedaj na obrazec zapišejo vsi nujni podatki, če so ti ustrezno zapisani na listini in v podatkih partnerjev. (965)
 • Pri vnosu nove firme se v šifri podjetja ne sme uporabljati presledka
  Pri vnosu in shranjevanju nove firme se odvečni presledki pred in za šifro brišejo. V kolikor pa se presledki nahajajo v šifri, pa so ti avtomatsko nadomeščeni s podčrtajem (971)
 • Popravljen izvoz posebnih znakov pri kreiranju XML za EPN
  V primeru uporabe posebnih znakov v nazivu ali naslovu podjetjih se pravilno izvozijo tudi posebni znaki in uvoz v Proklik ne javlja več napak. (972)
 • Odpravljeno zapisovanje podpičij ob besedilu na gridu
  Na gridih v desitu je odpravljeno prikazovanje podpičij ob besedilih na gumbih za funkcije in operacije (976)
 • Popravljeno polje za zapis URL ID v primeru pripenjanja skenov listin
  V primeru pripenjanja skenov listin je sedaj v tabeli dovoljen daljši zapis URL ID skena, ki povezuje podatke listine in sliko skeniranega dokumenta. (942)

Izboljšave

 • Urejena je kontrola ob vnosu novega analitičnega konta
  Pri vnosu novega analitičnega konta v šifrant kontov, se izvaja kontrola, da mora v šifrantu obstajati ustrezna sintetika (3-, 2-, in 1- mestni konti). Če taka sintetika še ne obstaja, tudi analitike ni mogoče dodati, ampak je potrebno prej urediti sintetiko. (947)

Popravki

 • Pri kreiranju SFR poročil se izbira obdobja kvartala predlaga glede na izbrano P/O
  Pri kreiranju SFR poročil se sedaj kvartali za kreiranje poročil predlagajo iz izbranega P/O na prvi strani desita in ne več glede na trenutno koledarsko leto. Da uporabnik ve, za katero leto se kreira SFR poročilo, je poleg kvartala sedaj zapisana tudi letnica. (962)
 • Dodana je kontrola pri dodajanju novega konta v šifrant kontov
  Pri dodajanju novega konta se sedaj preverja, da sta vpisana naziv in kratki naziv konta. Na kontu morata biti vpisana oba naziva, drugače kontrola vknjižb pri prenosu v dnevnik GK javlja napako, da konto ni definiran. (844)
 • Pri vnosu listine se ob spremembi fascikla zdaj popravi tudi številka listine
  Ko se po vpisu izbranega fascikla že predlaga zaporedna številka listine, se zdaj ob zamenjavi fascikla pravilno predlaga številka listine. Zaporedna številka starega fascikla se izbriše in predlaga se številka iz številčne serije novo vpisanega fascikla. (945)
 • Popravljena je XML shema obrazca DDV-O za uvoz na E-davke
  Z januarskim obračunom DDV je bila na E-davkih spremenjena XML shema za oddajo obrazca DDV-O. Tudi v desitu je sedaj shema popravljena in se ponovno uvozi na E-davke. (964)
 • Pohitreno je generiranje osnov, razčlenitev, terjatev in DDV
  Vnos izdanih in prejetih računov je hitrejši, zaradi pohitrenega generiranja osnov, razčlenitev, terjatev in DDV-ja. (698, 906)
 • Pri delu v desitu preko terminala je prikaz EPN obrazcev stabilen
  pri delu v desitu preko terminala barva in oznake na EPN obrazcih ne izginejo več. (506)

Nove funkcionalnosti

 • ISTOČASNI PRENOS P3P DATOTEK IN POVEZANIH SKENOV
  Program je nadgrajen z novo funkcijo, ki omogoča hkratni in avtomatski uvoz podatkov iz tretjih programov in povezanih PDF dokumentov skeniranih listin. Podatki in PDF dokumenti se lahko v desito prenašajo iz lokalne mape ali FTP strežnikov. Pri uvozu desito preveri povezave med podatki in PDF dokumenti, ter jih po uvozu ustrezno povezane prikaže na gridu listin. Ena uvožena listina ima lahko enega ali več pripetih dokumentov, katere je možno pregledovati s klikom na ikono poleg podatkov posamezne listine. Pri uvozu podatkov je v programu možna tudi nastavitev, da se kreirajo kopije datotek, ki se uvažajo v desito. (942)
 • SAMODEJNI UVOZ ZA AVTOMATSKO KREIRAN JE EPN
  Program je nadgrajen z novo funkcijo, ki omogoča avtomatsko kreiranje EPN iz podatkov, ki jih desito pridobi z uvozom P3P datotek in urejenih podatkov v šifrantu partnerjev. V kolikor v programu desito na podjetju obstaja nastavitev avtomatskega kreiranja EPN, se ob odprtju modula EPN samodejno preveri, ali obstajajo podatki iz katerih je potrebno kreirati EPN. Z vsakim klikom na modul EPN se ti podatki osvežijo. Pri uvozu podatkov je v programu možna tudi nastavitev, da se kreirajo kopije datotek, ki se uvažajo v desito. (943)
 • V VKNJIŽBAH GK JE DODANA FUNKCIJA ZA SPREMEMBO KONTA
  Na gridu vknjižbe GK je v meniju 'operacije’ dodana nova funkcija 'spremeni konto’. Funkcija je namenjena za spreminjanje istega konta na eni ali več vknjižbah hkrati. (946)

Izboljšave

 1. Struktura P3P datotek je nadgrajena z novim poljem “refernacabreme*
  Nadgrajena je struktura datotek P3P z novim poljem, ki omogoča prenos reference v breme iz tretjih programov. Novo polje omogoča pravilno avtomatsko kreiranje EPN v skladu s SEPA standardi in posledično tudi avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov v desitu. (949)

Nove funkcionalnosti

 • PRENOS P3P DATOTEK NEPOSREDNO NA FTP
  Do sedaj je bila možna izmenjava podatkov preko FTP strežnika samo med različnimi izpeljankami desita. Program desito je nadgrajen tako, da lahko uvozi tudi P3P datoteke iz predhodno definiranih map na FTP strežniku.
 • AVTOMATSKO KREIRANJE EPN
  Pri prenosu podatkov s P3P datotekami je v programu desito dodana funkcija, da se iz prejetih podatkov avtomatsko kreirajo EPN.
 • PRPRAVLJENE SISTEMSKE DATOTEKE ZA LETO 2013
  Šifranti in nastavitve za novo poslovno obdobje

Nove funkcionalnosti

 • REGISTER OSNOVNIH SREDSTEV
  Program /desito je nadgrajen z modulom za vodenje registra osnovnih sredstev. Register OS omogoča vnos in obdelavo osnovnega sredstva, ročno ali z uvozom iz excelove datoteke. Vodenje registra je mogoče po skupinah, nahajališčih in dimenzijah.Register OS se enostavno vodi z vnosom raznih dogodkov, ki omogočajo prevrednotenja, spremembe dimenzij in statusov. Obračun amortizacije se izvaja na vseh osnovnih sredstvih ali pa samo na posameznih, za poljubno izbrano časovno obdobje, tudi do enega dneva natančno. Omogočeno je knjiženje v dnevnike GK neposredno iz registra OS. Register OS omogoča izpis registra in kartice OS, izpis poslovne in zakonske amortizacije ter izpis za namene statistike. Izpisi OS so mogoči po vrstah osnovnih sredstev, amortizacijskih skupinah, nahajališčih, dimenzijah, glede na status, lastništvo….(810)

 • PREGLEDNEJŠI DVPI
  Lažje razumevanje izkazov na dVPI z uvedbo Knjigovodskega in tekočega stanja.

Z logiko vpisovanja datumov knjigovodskega stanja in ostalih parametrov na prvi strani /desita, smo na enostaven način dosegli transparentnost oziroma časovno usklajenost podatkov, ki jih vidimo na dVPI s podatki, ki so knjiženi v računovodstvu. Uporabnik dVPI – ja po novem lahko izbira ali pregleduje tekoče podatke, podatke zadnjega knjigovodsko stanje ali pa si sam izbere obdobje prikaza podatkov.Knjigovodsko stanje terjatev/obveznosti in poslovnega izida načeloma določi računovodja ročno, lahko pa izbere tudi samodejni način, kjer uporabnikom omogoči vpogled le v tekoče stanje terjatev/obveznosti in v Poslovni izid za dva pretekla poslovna meseca nazaj. (909)

 • POSEBNE DAVČNE EVIDENCE V PRIMERIH RAZLIČNIH ODBITNIH DELEŽEV
  V nastavitvah fascikla je dodana nastavitev odbitnega deleža, ki omogoča, da se lahko za različne prejete račune določa različne odbitne deleže. Nastavitev na nivoju fasciklov omogoča vnos svoje številčne serije prejetih računov in uporabo že nastavljenih izpisov. (935)

Izboljšave

 1. Na računovodskem servisu ločeni gumbi za uvoz podatkov preko konverterjev in za prejem od PO. V modulu uvoz P3P je dodan gumb za prejem podatkov iz PO, na izpeljanki desita za računovodske servise, je dodan gumb za prejem podatkov iz podjetja. Gumb za avtomatski uvoz pa ima zdaj samo funkcijo uvoza datotek iz tretjih programov. (918)
 2. V gridu izdanih računov sta dodana stolpca za datum storitve 'od’ in 'do’ (936)
 3. Dopolnjena je uporaba filtra za izpis GK po dimenzijah, kjer /desito sedaj prepozna primer, ko je v šifri dimenzije uporabljen znak '-’. Pri filtriranju dimenzij se izpiše navodilo za naštevanje in obseg. (937).

Popravki

 • Popravljeni izpisi za fakturiranje, IOP in opomine, izpisi so dopolnjeni z angleškimi prevodi. (919)
 • Popravljena XML datoteka plačilnega naloga VP70, pri kreiranju xml datoteke se sedaj zapiše prava koda za podatke o stroških v primeru plačevanja s plačilnim nalogom VP70. (910)
 • Popravljeno pravilo predlaganja podatkov pri vnosu/pregledovanju listin, pri dodajanju nove listine, se predlagajo določeni podatki, ki so bili uporabljeni pri prejšnjih vnosih listin. Kadar pa se že vnesene listine pregleduje, pa se podatki nič več ne spreminjajo ali predlagajo novi. (906)
 • Umaknjeno opozorilo pri delitvi dimenzij po ključu, v primeru listine, ko je osnova deljena na več različnih šifer ene dimenzije, se ne prikazuje več opozorilo o neujemanju zapisa šifer dimenzije. (905)
 • Popravljen je prenos nove firme iz RS na PO, pri prenosu nove firme se sedaj pravilno zapišejo vsi potrebni sistemski šifranti, ki so nujni za delovanje programa. (912)
 • Popravljena oznaka pri kreiranju fakture iz obresti, pri kreiranju fakture iz obračunanih obresti, se oznaka za tip listine iz OBR zdaj pravilno spremeni v oznako 100 za izdani račun. (915)
 • Popravljen zajem podatkov za rekapitulacijsko poročilo, v primeru, ko je potrebno v DDV poročilih poročati popravke za pretekla obdobja, se zdaj podatki pravilno zajamejo za kreiranje izpisov in XML datotek. XML datoteke s podatki s popravki se tudi uspešno uvozijo na E-davke. (911, 921)
 • V oknu za knjiženje bančnih izpiskov se vidijo vse postavke, v primeru, ko je bančni izpisek daljši od razpoložljive višine okna, drsni trak sedaj omogoča premik do zadnje zapisane postavke. (825)
 • Izpisi IOP in Opomini se zapišejo v pravilnem jeziku, pri kreiranju izpisov IOP in opominov se na izpisih pravilno upošteva izbira jezika v dodatnem filtru, popravljen je tudi zapis datuma stanje na dan. (930)

Izboljšave

 1. *Pri kreiranju EPN se Koda namena predlaga glede na izbrani TRR partnerja.Pri novo kreiranem EPN se ne zapisuje več splošna koda GDSV, temveč je potrebno izbrati pravilno kodo iz šifranta. Program si izbrano kodo glede na partnerja in TRR zapomni ter jo predlaga pri naslednjem kreiranju EPN. Uporabnik lahko kodo, ki se predlaga izbere tudi v nastavitvah TRR v šifrantu partnerjev. (895)

Popravki

 1. Spremenjena opozorila za napake pri prenosu vknjižb v dnevnik GK. Pri prenosu vknjižb v dnevnik GK se v primeru napak prikaže opozorilo, da so vknjižbe s klicaji z napako. Obvestilo o vrsti napake se izpiše, ko uporabnik odpre in preveri vsako posamezno vknjižbo. (898)
 2. Kartica GK z uporabljenim filtrom po Valuti prikaže tudi tečajne razlike. Ker so vknjižbe tečajnih razlik v GK zapisane samo v valuti EUR, se ob izbranem filtru po drugih valutah na kartici niso zapisovale. Izpis kartice je zdaj popravljen tako, da so vidne tudi vknjižbe tečajnih razlik. (882)
 3. Odpravljeno je dodajanje vknjižb GK pri odpiranju že knjiženih listin-faktur. Pri odpiranju in pregledu knjiženje listine-fakture se ne generirajo več dodatne vknjižbe za GK. Vknjižbe pa se ponovno generirajo v primeru, ko je na listini umaknjen status knjiženo. (852)
 4. Popravljen uvoz novejše verzije E-sloga. V novejši verziji E-sloga je bil spremenjen format zapisa valute. Desito novi zapis zdaj prebere in pravilno prevede šifro in oznako valute. (903)
 5. Popravljeno je zaokroževanje tečaja valute na vknjižbah GK. Pri prenosu vknjižb KG se tečaj na zaokrožuje več samo na dve decimalki, temveč ostaja zapisan na štiri mesta natančno.

Nove funkcionalnosti

 1. Dodan je posebni meni za Ponudbe oziroma Predračune in dodane so nove funkcije kot so kreiranje fakture iz predračunov, ali pa dobropisov iz že izdanih računov.
  Listina Ponudba je prestavljena v svoj meni za prikaz, ker se v tem primeru ne kreirajo vknjižbe. Ko se iz ponudbe kreira faktura, se postavi na ponudbo status Fakturirano. Iz izdanih faktur se lahko z ukazom v meniju Operacije kreirajo druge listine: dobropis, storno računa, nova faktura, ponudba.
  V nastavitvah Uporabnikov v Desitu so dodana nova tekstovna polja oz. spremenljivke, ki se jih lahko uporabi v nastavitvah glave in noge pri kreiranju listin za tiskanje. (852)
 2. Dodana je nova predloga, ki mogoča vnos IR za oproščene opravljene storitve v tretjih državah (3D).
  Dodana je nova knjižna skupina tržišča za DDV; K-3D_StOpr, ki omogoča vnos izdanih računov za opravljene storitve v tretjih državah, kjer DDV ni obračunan na podlagi 12.tč.1.odst.50.čl.ZDDV ali e.tč.1.ods.52.čl.ZDDV. Pri obračunu DDV se znesek vpisuje v polje 11 (oproščene transakcije v zvezi z mednarodnim prevozom). (884)
 3. Dodana je nova predloga, ki omogoča vnos IR v primeru, ko slovensko podjetje na tujem trgu posluje s tujo ID za DDV.
  Dodana je nova knjižna skupina tržišča za DDV; K-EU_Neo, ki omogoča vnos izdanih računov za opravljene storitve v državah EU s tujo ID za DDV in s tujo stopnjo davka, ki velja v dotični državi EU. Pri vknjižbah DDV se znesek davka in osnove zapisuje v polje 010 (Neobdavčeno) in se ne upošteva v obračunu DDV. (892)
 4. E-arhiv, dodana je kontrola pripenjanja skena k listini, ki že ima pripeti sken.
  Pri pripenjanju novega skena k listini, ki ima že pripeti sken, program uporabniku ponudi možnost, da se stari sken izbriše ali pa vrne v Uvoz in indeksiranje, kjer ga lahko pripne k drugi listini. (858)
 5. V Izpise GK je dodan nov izpis Saldo in promet po partnerjih.
  Nov izpis je poleg salda po partnerjih dopolnjen s podatki iz otvoritve in prometom med letom. Poleg izpisa v CR je omogočen tudi izvoz podatkov v Excel. Na formi za izpis lahko uporabnik izbira sortiranje podatkov po partnerjih ali pa naraščajoče po saldu. (584)

Izboljšave

 1. Nastavitev knjiženja odhodkov in prihodkov tečajnih razlik in stotinskih izravnav po dimenzijah.
  Pri avtomatskem knjiženju tečajnih razlik in stotinskih izravnav je na kontih prihodkov in odhodkov dodano knjiženje po dimenzijah SM, SN, PR. (883)
 2. Dodano polje Opombe na kontrolni izpis dnevnika, kjer lahko uporabnik dopiše dodatni komentar ali opis vknjižb v izbranem dnevniku. (866)
 3. Hitrejši prenos vknjižb v dnevnik GK.
  Zdaj Desito pri prenosu vknjižb v dnevnik GK hitreje izvede kontrole pravilnosti in preračun tečajnih razlik ter stotinskih izravnav. Tudi prikaz kontrolnega izpisa je hitrejši. (879)
 4. V Desito fakturiranju je dopolnjeno kontiranje računa v primeru treh davčnih opredelitev z 0% davkom.
  V šifrantu DDV stopenj sta poleg že obstoječe DDV_NEO opredeljeni dve novi šifri DDV_OBP in DDV_OSP. S temi šiframi ločimo davčno opredelitev 0% davka na Neobdavčeno, Oproščeno brez pravice in Oproščeno s pravico do odbitka. Z uporabo novih šifer je pravilno opredeljeno tudi DDV kontiranje za obračun DDV. (893)

Popravki

 1. EPN: Omogočen uvoz plačilnih nalogov na banke v formatu XML po standardu ISO 20022.
  Plačilni nalogi kreirani v XML datoteki se lahko uvozijo na vse banke, razen na NKBM, kjer banka še do septembra ne bo podpirala uvoza standarda ISO 20022. NKBM zato do septembra še omogoča uvoz formata TKDIS. (865)
 2. Popravljena kontrola vpisa DDV številke.
  Iz kontrole pravilnosti davčnih številk so izvzete številke tretjih držav. Kontrola pravilnosti pri vnosu partnerja iz tretje države ne izpisuje več opozorila, da je ID za DDV napačno vpisana. (454).
 3. Rekapitulacijsko poročilo: Dodatno opozorilo, če se na rekapitulacijskem poročilu nahajajo računi z ID DDV, ki ne sodijo v to poročilo.
  Na primer, če se nahaja na poročilu račun partnerja, ki nima ID DDV iz EU. Takšen račun bo prikazan na seznamu napačnih DDV številk.
 4. Popravljen prikaz zneskov DDV na pregledu Izdani računi.
  Pri uvozu faktur iz Excela se na grid ne zapisujejo več vrednosti 0,00. Postopek uvoza faktur je popravljen tako, da se na gridu izdanih računov v prazna polja ne zapisujejo več vrednosti 0,00. Vizualna kontrola izdanih računov je zato bolj pregledna. (880)
 5. Datoteka s plačilnimi nalogi, ki jo uvozimo v Desito se zdaj pobriše.
  Ko v Desito uvozimo datoteko s plačilnimi nalogi iz izbrane datoteke, se po uvozu datoteka zbriše. Tako ima uporabnik boljšo kontrolo, da so se podatki uvozili. (890)
 6. Operacija Ponastavi število vknjižb v dnevniku pravilno zapiše številov knjižb.
  Operacija ponastavitve števila je popravljena tako, da se število vknjižb ponastavi tudi v primeru, ko v polju ni zapisano koliko vknjižb vsebuje dnevnik. (891)
 7. Kreiranje fakture iz Excela: Partnerji, ki imajo v nazivu apostrof, se sedaj uvozijo pravilno.
  Pri uvozu podatkov iz Excela se pravilno uvozi tudi znak za apostrof (’). Pri kreiranju faktur iz Excela se pravilno uvozijo podatki in pravilno kreirajo fakture tudi v primeru ko je v nazivu partnerja prisoten znak apostrof (’). (894)

Izboljšave

 1. Omogočen je uvoz XML datotek plačilnih nalogov, ki so kreirani po različnih standardih. (865)
 2. Prikaz informativnega izračuna IPI in BS na prvi strani se loči glede na obliko družbe. Preračun podatkov za prikaz na prvi strani se sedaj pravilno preračuna glede na obliko družbe in kontni plan, ki se uporablja pri knjiženju podjetja. (877)

Popravki

 1. Ob uporabi TRR računov Banke Slovenije ob kreiranju EPN se zapiše pravilna BIC koda. Pri uporabi poravnalnih TRR računov finančnih institucij se sedaj pravilno zapisujejo BIC kode pripadajočih institucij. Pri podjetjih in ustanovah, ki poslujejo s TRR odprtih pri Banki Slovenije pa se pravilno zapiše BIC koda Banke Slovenije. (764)
 2. Pri kreiranju faktur iz Excela je omogočen uvoz datotek v novem formatu xlsx. Ob kreiranju faktur v Desitu se uporabniku v oknu za izbiro datoteke zdaj prikažejo tudi datoteke novejših programov v obliki xlsx. (873)
 3. *Desito ne blokira več ob uporabi drsnega traku pri Opombah na prvi strani.*Uporabnikom, ki uporabljajo InternetExplorer9, se ob kliku na drsni trak pri Opombah ne prikazuje več opozorilo o napaki in program ne blokira več. (868)
 4. Ob prenosu novega P/O iz računovodskega servisa na podjetje se ponovno pravilno kopirajo vsi šifranti. Ob odpiranju novega P/O na računovodskem servisu in prenosu na podjetje se zopet pravilno kopirajo šifranti, ki so potrebni v novem P/O. (823)
 5. Tudi pred začasno otvoritvijo se naredi preračun odprtih postavk predhodnjega obdobja. Za uravnoteženo in pravilno začasno otvoritev v novem P/O, se pred kreiranjem vknjižb začasne otvoritve v ozadju samodejno izvede preračun odrtih postavk v predhodnem P/O. (31)

Nove funkcionalnosti

 1. Pripravljene sistemske datoteke za 2012.
  Šifratni in nastavitve za novo poslovno obdobje.

Nove funkcionalnosti

 1. Narejen je nov izpis in izvoz podatkov GK za namene poročanja DURS. Zahtevani podatki GK se sedaj zapišejo v TXT datoteko Glavna knjiga.txt in v taki obliki, kot je določena v zakonodaji. Nov izpis GK je kopija podatkov, ki se izvozijo v TXT datoteko, ter je namenjen za prilogo v papirni obliki, ki jo DURS zahteva ob predložitvi elektronskega medija. (841)
 2. Podatkovno in oblikovno je urejena prva stran programa tako da uporabniku omogoča boljši pregled nad informacijami. Poleg osnovnih podatkov firme ima uporabnik povezave še na vse ostale pomembne podatke. Uporabnik lahko vidi koliko je potrjenih in nepotrjenih vknjižb za izbrano P/O. Za pošiljanje in prejemanje listin med PO in RS sta preoblikovana gumba, hkrati pa je uporabnik na RS obveščen, da ga čakajo podatki za uvoz. Čisto na novo pa so podani tudi podatki za Informativni izračun IPI, stanje zalog v kolikor obstajajo in usklajenost bilance – v primeru knjiženja na napačno stran, se uporabniku tudi izpiše opozorilo. (842)
 3. Narejen je nov pregled nad DDV poročili enako kot je narejeno za DDV obračun. Poročilo o dobavah v EU in poročilo po 76.a členu se sedaj kreirata enako kot obračun DDV. Poročila se mesečno shranjujejo v programu, uporabnik pa lahko iz mesečnega pregleda izvozi XML datoteko za uvoz na e-davke in iz programa tiska obrazce poročil. (526, 527)
 4. Dodana je nova funkcija kreiranja novih izdanih listin iz že obstoječih listin,ki omogoča uporabniku, da na podlagi že izdane fakture ali ponudbe hitro kreira novo listino z enakimi podatki. Na primer na podlagi izdane ponudbe se za stranko kreira ustrezna faktura. (650)
 5. Ob prijavi v Desito je dodana možnost za ponastavitev pozicije oken kar uporabniku omogoča, da se pred zagonom programa povrne tovarniške pozicije oken. Funkcija je uporabna v primeru, ko se okna programa odpirajo izven vidnega polja monitorja in jih uporabnik zato ne more upravljati. (854)
 6. Dodana je nova funkcija izračuna stotinskih izravnav ki se izvaja ob prenosu vknjižb plačil v dnevnik. Ob prenosu v dnevnik se samodejno dodajo tudi vknjižbe za stotinske izravnave z oznako listine in fascikla STI. Funkcija se lahko kliče tudi iz menija Operacije na Vknjižbah GK in v tem primeru se preverijo vse vknjižbe plačil na podjetju, kjer se uporabnik nahaja. (478, 610)
 7. Dodana je nova funkcija izračuna tečajnih razlik ki se izvaja ob prenosu vknjižb plačil v dnevnik. Ob prenosu v dnevnik se samodejno dodajo tudi vknjižbe za tečajne razlike z oznako listine in fascikla TER. Ob izračunu tečajnih razlik se izvede tudi kontrola plačil, s klicaji se označijo vknjižbe, kjer bi morala biti vpisana tudi tuja valuta. Dokler se zneski ne popravijo, prenos v dnevnik ni možen. Funkcija izračuna tečajnih razlik se lahko kliče tudi iz menija Operacije na Vknjižbah GK in v tem primeru se preverijo vse vknjižbe plačil na podjetju, kjer se uporabnik nahaja. (478, 609)
 8. Dodana je kontrola vpisanega deviznega tečaja kjer se preveri zadnji datum vpisane tečajnice. Kontrola preveri tečajnico ob vnosu vknjižbe v tuji valuti in če je ta starejša od treh dni, uporabnika opozori, da je potrebno tečajnico posodobiti. (534)
 9. Dodana je kontrola knjiženja deviznih plačil ki opozori uporabnika, da je potrebno plačilo knjižiti tudi v tuji valuti. Kontrola se izvede ob izbiri veze na račun na katerega se plačilo nanaša. Ko je ta račun knjižen v tuji valuti, se ob izbiri veze uporabnika opozori, da je potrebno vnesti znesek tudi v tuji valuti in ustrezno se odpre polje za vnos zneska v valuti. (608)

Izboljšave

 1. Urejanje pravic uporabnikov je hitrejše in bolj pregledno posebno pri dodajanju uporabnika je mogoče enake pravice naenkrat urejati na več podjetjih hkrati. Na oknu za urejanje pravic so vključena polja, kjer je zapisano za katerega uporabnika in na kateri firmi ali firmah se pravice urejajo. (523, 797)
 2. Izpisi GK, ki jih uporabnik nastavlja sam se sedaj lahko kopirajo tudi na že zaprta P/O. Ob kopiranju izpisov se samodejno označijo P/O s podobnim časovnim obdobjem, uporabnik pa lahko izbira tu med ostalimi odprtimi in zaprtimi P/O kamor bi želel kopirati izbrani izpis. Zaprta poslovna obdobja so tudi označena z novo ikono ključavnice. (254, 861)

Popravki

 1. Omogočen je paketni uvoz EPN v SEPA formatu na Banko Koper, popravljena je XML struktura v skladu s pravili, ki jih je za uvoz plačilnih nalogov postavila Banka Koper. (853)
 2. Plačilni nalog VP70 je sedaj možno uvoziti v Proklik tudi v primeru, ko TRR prejemnika ni vpisan po IBAN standardu saj za čezmejna plačila ko banka ni vključena v sistem SEPA, nipotrebno da se številka tekočega računa na katerega se izvaja plačilo zapiše po IBAN standardu.(848)
 3. Pri izvozu EPN nalogov se zapiše pravilna BIC koda glede na izbrani TRR banke iz katere se bo izvedlo plačilo računov. Pri izvozu paketa več plačilnih nalogov je možno za cel paket izbrati drug TRR račun s katerega se bodo plačila izvedla. Ob izbiri drugega TRR se pravilno zamenja tudi BIC banke v izvozni datoteki. (853)
 4. Pregled pripetega skena dokumenta pri listini je sedaj možen tudi iz posamezne vknjižbe ne le iz seznama listin. Kar uporabniku omogoča povezavo na sken dokumenta tudi ob pregledu posameznih vknjižb na kartici GK. (859)
 5. Iz seznama prijavljenih uporabnikov se brišejo neaktivne prijave, ki sicer motijo postopek posodobitve programa. Ob posodobitvi programa Desito se preveri, če so v programu prijavljeni uporabniki. V primeru starih neaktivnih zapisov se zato posodobitev programa ni izvedla. Zdaj se ti zapisi brišejo in posodobitev programa se nemoteno izvede. (851)

Nove funkcionalnosti:

 1. Začasna otvoritev poslovnega obdobja je sedaj dopolnjena tako, da uporabnik lahko za potrebe poslovanja lahko kreira uravnoteženo bilanco v primeru, ko prejšnje poslovno obdobje še ni zaključeno. V začasni otvoritvi se informativni dobiček/izguba knjiži na konto razreda 8. Vključeno je tudi novo opozorilo, ki uporabnika opozori, da je v novem poslovnem obdobju potrebno kreirati pravo otvoritev poslovnega obdobja, če je hkrati prejšnje poslovno obdobje že zaprto. Ob kreiranju prave otvoritve, se začasna otvoritev samodejno briše. (31)

Nove funkcionalnosti:

 1. Nova konverterja: v Desitu sta izdelana dva konverterja, ki omogočata uvoz podatkov prejetih in izdanih računov iz programov VASCO in GOINFO. (822, 802, 800)

Izboljšave:

 1. Oblikovno in vsebinsko so prenovljeni vsi indiktorji napredka (Progress bar). Prenos datotek in izvajanje nalog v Desitu se sedaj na indikatorjih napredka prikazuje bolj podrobno in po korakih. (313)
 2. Prenovljena forma za prenos podatkov iz RS na PO. Forma omogoča računovodskim servisom prenos podatkov določenemu podjetju. Na formi sta dva zavihka. Zavihek Nova Firma je namenjam prenosu podatkov stranki za novo firmo, drugi zavihek Obstoječa firma pa za posodabljanje šifrantov med letom na obstoječih firmah.
 3. V meniju nastavitev, pod Poslovnimi obdobji, je dodana funkcija, ki prenese šifro novega poslovnega obdobja na PO takoj, ko je poslovno obdobje nastavljeno na RS. Ravno tako je dodano opozorilo, ki uporabnika zadnji mesec pred koncem poslovnega obdobja opozarja, da je potrebno nastaviti novo poslovno obdobje. (823)
 4. Pri uvozu podatkov v P3P je dodano polje ID DDV številka na vnosnem obrazcu in v tabeli Uvoz_Glava.

Popravki:

 1. Preprečeno je spreminjanje AOL Fasciklav primeru, ko je račun že vnešen in polje za fascikel označeno s ključem. Uporabnik ne more več spremeniti Fascikla z izbiro šifranta, ki se odpre na +, ker je v tem primeru prihajalo do napačnih vknjižb. (840)
 2. Pri kreiranje faktur iz Excela se na izpeljanki Desita_PO v ozadju ne zapisujejo več vknjižbe GK, saj je v tem primeru ob prenosu na računovodski srevis prihajalo do pomanjkljivih vknjižb. Pravilne vknjižbe se sedaj zgenerirajo šele ob prenosu računov na RS. (824)
 3. Pri vnosu prejetih in izdanih računov se odpre forma za vnos izbranega podjetja. Občasno je prihajalo do odstopanja kjer se je pri vnosu računov na firmi A odprla vnosna forma firme B. Napaka je zdaj odpravljena. (805)

IZBOLJŠAVE:

 1. Dodano je opozorilo pri brisanju računov z neplačanimi virmani tako da program pred brisanjem računa opozori, da ima uporabnik poleg računa neplačan virman. Uporabnik ima zdaj možnost, da pobriše oba, račun in virman. Lahko pa se pobriše samo račun in virman ostane med EPN za plačilo. (829)
 2. Začasna otvoritev poslovnega obdobja je sedaj dopolnjena tako, da uporabnik lahko za potrebe poslovanja lahko kreira uravnoteženo bilanco v primeru, ko prejšnje poslovno obdobje še ni zaključeno. V začasni otvoritvi se informativni dobiček/izguba knjiži na konto razreda 8. Vključeno je tudi novo opozorilo, ki uporabnika opozori, da je v novem poslovnem obdobju potrebno kreirati pravo otvoritev poslovnega obdobja, če je hkrati prejšnje poslovno obdobje že zaprto. Ob kreiranju prave otvoritve, se začasna otvoritev samodejno briše. (31)

Popravki:

 1. Preprečeno je spreminjanje AOL Fascikla v primeru, ko je račun že vnešen in polje za fascikel označeno s ključem. Uporabnik ne more več spremeniti Fascikla z izbiro šifranta, ki se odpre na +, ker je v tem primeru prihajalo do napačnih vknjižb. (840)
 2. Pri kreiranje faktur iz Excela se na izpeljanki Desita_PO v ozadju ne zapisujejo več vknjižbe GK, saj je v tem primeru ob prenosu na računovodski srevis prihajalo do pomanjkljivih vknjižb. Pravilne vknjižbe se sedaj zgenerirajo šele ob prenosu računov na RS. (824)

Izboljšave

 1. *Izpis Odprte postavke po zapadlostih; v primeru ko delamo izpis po vseh saldakontnih kontih, se sedaj v izpisu upoštevajo tudi tisti SK, ki imajo označeno Dovoljena ista veza na odpiralnih vknjižbah. Sicer se zneski na teh kontih ne razporerajo po zapadlostih, se pa izpišejo v postavkah Odprto in Nerazporejeno. (815)
 2. Prenos iz RS na PO; ločena sta dva gumba in sicer za pošiljanje podatkov k stranki na način:
  - da jih prejme preko Pošlji/prejmi iz Desita
  - da jih prejme ko dodajamo novo podjetje (Podjetja -> Operacije) oz. če jih prejmemo preko DesitoPosodobitev.exe. Umaknjena oz. skrita so polja CheckBox podatki preneseni na PO in datum prenosa v tem oknu in tudi v šifrantu podjetij.
  V primeru, da na PO pošljemo novo P/O in hkrati še druge šifrante se na PO najprej dodati novo P/O ter potem ustrezni šifranti. (328)
 3. Kontrole knjiženja; kontrole knjiženja so pohitrene pri prenosu vknjižb v dnevnik. (821)

Popravki

 1. Izpis fakturne knjige za izdane in prejete račune; izpisa sta oblikovno urejena in dopolnjena z dodatnimi stolpci. (613)
 2. Opozorilo za zapiranje otvoritvenih SK vknjižb; opozorilo se prikaže v primeru začasne otvoritve, kjer je tudi onemogočeno deljenje zapiralne vknjižbe. V primeru prave otvoritve se opozorilo ne prikazuje več. (827)
 3. Bančni izpiski; popravljen je drsnik, da se sedaj vidijo vse postavke bančnega izpiska, zavihek GK se lahko razširi na celo stran. (825)
 4. Konverter Peklaj; popravljen prenos iz VT v Listine, šifra ID DDV se jemlje iz Partnerja v vmesni tabeli, drugače ga išče v tabeli Partnerji. (828)

Izboljšave:

 1. Kontrole enakih vez na 'O’ vknjižbah, kontrola se izvaja na večih mestih in tam, kjer je to potrebno: (718, 711, 708)
 2. Kontrola enakih vez na zahtevo. Opracija se kliče iz menija Operacije v GK in preverja iste veze na več 'O’ vknjižbah v celem P/O. Če take vknjižbe obstajajo, se ponudi možnost izpisa in vprašanje, če želimo veze spremeniti, da bodo različne. Veze se popravijo tako, da se k vezi dopiše dodatna številka. Veze na 'Z’ se ne spremenijo in jih je potrebno spremeniti na zapiranju SK. (720)
 3. Ø Pri prenosu v dnevnik GK. Preveri se, če obstajajo O vknjižbe z isto vezo, izpiše se opozorilo, naredimo lahko izpis takih vez in v vknjižbah se take veze označijo s klicajem. Ko v meniju Operacije zaženemo orodje za popravljanje, se klicaji izbrišejo, veze se popravijo in vknjižbe lahko prenesemo v GK. (709)
 4. Kontrola se izvaja tudi pred prikazom izpisov zapadlih in nezapadlih terjatev ter zbirnega pregleda računov. Če obstajajo iste veze, se izpiše opozorilo in možnost tiskanja seznama takih vez. Če take vknjižbe obstajajo, potem prikaz podatkov na izpisih ni pravilen.(710)

Popravki:

 1. Popravljeni so izpisi kartice GK da v primeru planskih vknjižb kažejo na izpisih oznako Planske vknjižbe (803)
 2. Popravljen je izpis Dnevnikov GK, prej smo lahko delali izpis za vsak dnevnik posebej, zdaj pa je možnost tiskanja več dnevnikov hkrati na izpis.

Izboljšave:

 1. Popravljeni so izpisi dnevnikov, Dnevniki planskih in poslovnih vknjižb se sedaj izpisujejo ločeno. Urejen je tudi zbirni izpis dnevnika. (798)

Popravki:

 1. Popravljena šifra pravice 'Urejanje vknjižbe v potrjenem dnevniku’ V GK na Zapiranju SK lahko sedaj vsi uporabniki popravljajo vezo na vseh Z vknjižbah. Popravki na O vknjižbah pa so dovoljeni le administratorjem. (804)
 2. Prenos TRR z Ajpesa, Neaktivni TRR računi se ne prenesejo več, prenese se le prvi aktivni TRR. (795)
 3. Prenos potrjenih listin na PO iz RS, Pri prenosu listin iz RS na PO se je delala kontrola in že knjižene listine se niso prepisale. Zdaj je kontrola odpravljena in na novo poslane listine iz RS prepišejo že obtoječe knjižene na PO. (807)
 1. Izpis IOP Popravljen izpis: glava, noga se prkaže sedaj normalno (ne stisnjeno), skeni podpisnikov se sedaj prikazujejo.
 2. Dodane kontrole knjiženja GK
 1. Vknijžbe za zapiranje razredov 4 in 7 dobijo pri prenosu PPSova GK —> Desito pravi status zapiralne vknjižbe. Ko pranšamo vknižbe iz PPSova v Desito, se sedaj zažene posebna procedura, ki po posebnem kriterju najde vknijžbe, ki zapirajo razred 4 in 7 in jih postavi prometnost=30.
 2. EPN/SEPA: Po uvozu datoteke s plačilnimi nalogi, jo Desito pobriše.(753)
 3. Izpis IOP, Opomin: v Desitu dodana posebna polja, ki omogoča tiskanje/netiskanje imena in skena podpisnika.(775)
 4. Izpisi GK: sedaj je omogočena uporaba tudi Excelov v novih formatih, ki imajo končnice .xlsm, xlsx.(765)
 5. Vnos PR/IR: odpravljena napaka: če firma ni zavezanec za DDV, je imel na zavihku Vrednosti in DDV samo eno polje in če je uporabnik pri vnosu držal ENTER, se je lahko zgodilo, da se je to polje preskočilo in takoj skočilo na razčlenitev, kjer pa ni bilo nobenega zneska. Sedaj fokus skoči na radio button na zavihku Vrednosti in ne ne razčlenitev.(730)
 6. Tabela Glava /noga: Fix sedaj se kopira tako memo, kot tudi slike. Zadnje definirano obdobje se v novo P/O prenese kot definicaja za celo obdobje.(768).
 1. Konverter ClickTrans. Objavljen posodobitev, ki za uvažati podatke iz programa ClickTrans.
 1. Nastavitev novega poslovnega obdobja (P/O). Na podjetju (PO) se preko sistema Pošlji/prejmi doda novo poslovno obdobje, ki ga je nastavilo in podjetju poslal računovodski servis. Pri tem se tudi uvozijo vsi šifranti in nastavitve predhodnega poslovnega obdobja.
 2. EPN UPN/SEPA: odpravljen bug: ko plačujemo nalog BN01 v obliki UPN/SEPA, se sedaj pravilno predlaga SI referenca (namesto NRC), z vsemi vpisani vrednostmi modela in sklica.
 1. DesitoPosodobitev zna uvažati sistemsek šifrante tudi na firme, ki imajo poslovno obdobje rzalično od koldarsekga, in ko posodabljamo npr. smoa SQl, v Datoteki DatumZadnejObdelave ne pobrišše informacij o ostalih updatih, ampak samo dopolni SQL date update.
 2. Dodajanje novega poslovnega obdobja dodana je funkcija, ki obdodjanju novega poslovenga obdobja povsem v ozadju skopira vse sistemsek šifrante in nastvitve predhodna obdobja kopira v novega, ki ga dodajamo. Pri tem zna kopirati tudi datumsek nastavitve znotraj obdobja, na nain, da zadnjo obdobje vzame za celo nasledje obdobje.
 3. EPN/SEP popravljeno avtomtsko dodeljevanje BIC kode v primeru plačevanja BN02, ker se izvažajo v UPN/SEPA.
 4. Izračun obresti so dodana polja naziv, kraj in pošte partnerja,
 5. Izpis Gk omogoča tudi uporaba Excelov s končnico xlsx, xlsm.
 6. Bančni izpiski in specialna tabela: Izpolnjena možnost nastavitve specialne tabele: v poljih P1,P2P3 deluje tudi iskanje z zvezdico.
 7. Izdaja faktur za izračunane obresti
 8. Popravljen izračun obresti. sedaj pravilno tudi za račune, ki so prišli z otvoritvijo, da se zneseki ne podvajajo.
 9. Izraču obresti: dodah status na IR, za katere je bil narejen izračun obresti
 10. IR: dodane klavzule na računih
 1. EPN/UPN Univerzalni plačilni nalog: izvoz več nalogov v eno datoteko (688)
  Dodano še:
  • v partnerjih dodano polje za šifro reference, ki se prikaže ob predlogi SEPA. Tudi polja pri TRRjih so male prerazporejena glede na logiko.
  • v EPN se sedaj predlaga tudi model in sklic, če je vpisan v TRRjih 3. če v Listini ne vpišemo Reference (model in sklic) potem se predlaga iz TRRjev, drugače pa ne
  • da se izberejo različne predloge za hkratno plačilo (ne sme pustiti razen če hkrati izberemo SEPA in BN)
  • kompenzacije mora sedaj tudi zapisati naš TRR in naziv v plačnika in prejemnika
  • MK tudi na SEPA nalogih
  • hkratno plačevanje SEPA in BN v XML format, kjer EPN sam dopolni manjkajoče podatke in tudi hkrati plačevanje v TXT forma
  • Dodano tudi iskanje BIC kode, če ta ni vpisana na potrdi ali pri kreiranju XML datoteke. Vsebina se bere iz datoteke banks.txt
  • Sem dodelal to, da se šifra partnerja umakne če ta partner več ne obstaja tudi na BN nalogu.
 2. EPN: Popravi layout nastavitve TRR na firmi (732)
 3. EPN: Naredi še uvoz XML datoteke v EPN (438)
 4. Uporabnik ima svoj Izpis GK: sistemski in uporabniški: uporabniku omogočen nastavljanje povsem svojega spiska izpisov za GK ( 737, 254 )
  1. IzpisiGKHC naj se šifrira Sxxx
  2. IzpisiGK naj se šifrira xxxxx ampak tako, da se številka povečuje ne glede na šifro podjetja in poslovno obdobje. To polje je tudi zaklenjeno za uporabnika.
  3. ko brišeš uporabniški izpis, se kar avtomatsko pobriše ta šifra izpisa na vseh podjetjih, kjer obstaja
  4. v SQL skriptah dodaj praznenje tabele IzpisiGK, ker je sedaj ta tabela napolnjena s starimi podatki, mora pa biti prazna. Torej, če v tabeli “IzpisiGK” obstaja izpis s šifro “S001” potem sprazni tabelo.
  5. Silvo preveri vse scenarije in tudi že obstoječe datoteke TABELA* da se ta stara tabela IzpisiGK umakne, ker bo to sedaj čisto uporabniška
  6. če spremeniš uporabniški izpis se lahko spremembe takoj naredijo tudi na vsa ostala podjetja in PO, ki imajo isto šifro izpisa
  7. IzpisiGKHC_UP dodaj še polja _* in določi strukturo te tabele, da se lahko izvaža in uvaža
  8. Silvo mora pri scenarijih, kjer se kopirajo podatki iz enega PO v drugo dodati tudi to tabelo, da se ohrani vidnost in vrstni red HC in UP izpisov
  9. pobarvaj rdeče tudi IzpisiGKHC vse zapise
  10. šifra pravice v obeh formah in na gridih zaenkrat skrij
  11. dodaj novo formo da lahko tudi na HC izpisih spremeniš vrstni red in vidnost 12. v IzpisiGK dodaj tudi vidnost kljukico, ki pa v ozadju spreminja tretjo tabelo 13. še 1x preveri da se UPDATE po vseh podjetjih dela tudi na tretji tabeli
 5. Obračun obresti: Fix: Obračun Obresti: napaka v kontroli datuma storitev od-do (738)
 6. KO naredim obračun obresti, se na gridu ne vidi zneska (753)
 7. Status Knjiženo (v GK) na gridu Izračun obresti je sedaj vidno samo dizajnerju (693)
 1. UPN Univerzalni plačilni nalog (688)
 1. Izpis fakture popravljean oznaka za prepogib (576 )
 2. Access Violation, ki se j pojavi v primeru zaprtja program, še preden smo izbrači formo (649)
 3. Na kartici GK je dodan naziv partnerja v vrstici Skupaj (656)
 4. Izpis saldo po partnerjih: posebna forma za nastavitev izpisa, dodana še ena vrstica za ime reporta in prikaz stanja na dan (584, 661)
 5. Izpis in izvoz v txt Odbitnega in obračunanega DDV (290)
 6. Starostna struktura: kaže samo vknjižbe iz dnevnikov, (672)
 7. Poslovna obdobja, ki se kažejo pri izbiri, so sortirana po datumu_od, zato da je vrstni red vedno kronološki (667)
 8. Popravljen Preračun odprtih postavk: upošteva nastavtiev priakza: Upoštevaj vse postvek ali samo postavke iz dnevnika; , (ker sedaj prikazuje vknižbe samo iz dnevnika, statusi so se pa preračujnali na vse postavke in posledično Saldo na kartici ni bil enak, ko smo prikazali vse ali pa samo odprte postavke) (673)
 9. Prikaz Bruto bilance: dodan radio-button za izbiro skrčena/razširjena, in če izberemo rakapitulacijo, se avtomatično označijo vi razred, ker sicer bi bil rezulata rekapitulacije napačen) (670, 669)
 10. Nastavitev številčne serije: Dodano opozorilo, da nastavtive večje od 4 mestne ne bo edlovalo kreiranej virmanov, ker je dolžina omejena s strani standarda banke ( 163)
 1. Kopiranje šifrantov znotraj desita: Umakni opozorilo (707 )
 2. Če ni podatkov za prikaz, sedaj pokaže opozorilo in ne bel papir (701)
 3. Popravljen Izpis Knjige Prejetih in izdanih računov: prej datum zapadlosti, sedaj AOL (706).
 4. Access Violation se več ne pojavi, če klikneš X v oknu za prijavo
 5. Forma za nastavitev izpisa za IOP, Opomine: privzeti RB je po vseh SK kontih (716)
 6. Izpis ODPRTE POSTAVKE PO ZAPADLOSTIH (starosta struktura) se da izvoziti v formatiran Excel ( 663)
 7. Na vseh karticah GH je dodano Opozorilo, da so prikazane tudi vknjižbe iz dnevniak 0 in -1 (696)
 1. Izpisi DDV: dodani novi izpisi Odbitnega in obračunanega DDV, narejen izvoz TXT datotek za DURS, dodan Excelov izpis v skrčeni obliki (521)
 2. Kartica GK: popravljen izpis, da pravilno kaže odprte postavke samo tistih vknjižb, ki so ali v dnevniku, če toako označimo, ali pa vseh vknižb (tudi vknjižbe v dnevniku -1 in 0) ; izpisu so tudi preoblikovan (izpis partnerja v vstici skupaj,.. (583)
 1. Kartica GK, prelomi details-ov (vknjižb) urejeni pravilneje, pojavi se tudi crtica nad skupaj za boljsi pregled, spodaj je ponovnljen konto in naziv partnerja, saldo po valutah, 640, 641, ,
 2. Access Violation je odpravljen v primerih, ko je bil na zavihku Vrednosti samo eno polje in smo držali Enter, potem pri uvozu podatkov iz Excela za kreiranje računov, (642, 647)
 3. Kontrola vpisane DDV številke: dopušča tudi presledek med SI in številko, npr. SI54397570 ali SI 54397570. (646)
 1. Omogočeno ročno spreminjanje DDV in GK vknjižb na Listinah (607)
  Privzeto je vklopljena avtomatika, ki samodejno generira vknjižbe. Če uporabnik ročno doda, zbriše ali spremeni neko vknjižbo, potem se bo postavil status na ročno kreiranje vknjižb (ločeno DDV in GK). Ko bo listina v tem statusu, se mora prikazati tudi informacija, da je recimo DDV v načinu ročnega urejanja vknjižb in takrat program ne sme samodejno spremeniti teh vknjižb. Nazaj na avtomatiko se preklopi tako, da se pritisne gumb Ponastavi na vknjižbah DDV ali GK ali da se pritisne gumb Celotni ponastavi, ki spravi na avtomatiko oba statusa.
 2. vnos vknjižbe GK: prometnos vknjižbe se sedaj predlaga ob vnosu na formi GK (634)
 3. Servis: kopiranje šifrantov (admin) in Servis ZIP ne bere iz pravih (633)
 4. AJPES: logiranje ne dela, če ima uporabniško ime presledek (630)
 5. STAROSTNA STRUKTURA POSTAVK (614)
  • Stolpci so sedaj poravnani.za lepše formatiranje v Excellu pa prosim poglejte še screen.
  • Izvoz v Excel iz CR ni dober, ker so seštevki stolpcev zamaknjeni, ker so vrstice dodatne,.(549)
  • Spremeni časovne termine za zapdale in za nezapadle (550)
  • Popravi izpis, da bo upošteval obdobja zapadlosti iz forme za nastavitev izpisa(629)
  • Omogoči uporabniku vpis poljubnih obdobij zapadlosti (627)
  • Popravi formo za nastavitev prikaza (628) Dodani so ločeni prevodi in ločena polja za št. dni v tabeli za zapadle in nezapadle terjatve
 6. Kreiraj izpis saldo po partnerjih (584)
 7. GK: preračun odprtih postvak pri brisanju podatkov=vknjžbe v GK se dela le, če je me brisanimi tudi SK, pa še to vpraša, ali želiš.( 635)
 8. HITROST: preračun odprtih postavk pri IOP in opomini je prepočasen (624)
  Trenutna varianta rešitve je takšna: (637)
  1. ko se odpre okno p_KarticaGlavneKnjige.dll v vseh variantah izpisov, se preveri ali obstajajo kakšne Odpiralne vknjižbe, kjer še ni izračunan odprti znesek. Če to obstaja se sproži izračun odprtih postavk za celotno P/O
  2. če gledamo bilo kateri izpis, kjer lahko izberemo stanje na dan in če ta dan spremenimo iz zadnjega dne P/O na kaj drugega, se na potrdi naredi izračun odprtih postavk na ta vpisan dan ampak v session. Dokler je ta dan enak lahko delamo poljubno spreminjamo partnerje in delamo izpise ne da bi program vsakič na novo delal izračun odprtih postavk. Če datum spremenimo se izračun odprtih postavk ponovno naredi
  3. ko zapremo okno p_KarticaGlavneKnjige.dll program preveri ali obstajajo kakšni podatki v session tabeli za prijavljenega uproabnika in če obstajajo se prikaže status okno in program zbriše te podatke
 9. Obračun obresti (636) Prelom teksta ni najbolj optimalen. Dodatni teksti grupirani ?
 10. Izpis obresti mora biti krajši (566)
 11. na izpis fakture naj bo na levi crtica, ki oznacuje prepogib (576)
 12. Izpis kartica GK: odpravljen težave pri prikazu izpisa, ker je imel težave z logiranjem (632)
 13. Starostna struktura na VPI-ju naj prikazuje smo vknjižbe znotraj P/O 425
 1. Popravljen izpis starostna struktura postavk : znesek nerazporejen j sedaj pravilno izračunan in omgočeno je tudi poljubne vpis dni zapadlosti.
 1. Vknjižbe GK in DDV se ne prepišejo oziroma ponastvijo na klik Potrdi, če uporabnik ročno spremina GK ali DDV vknjižbe.)
 1. Dodatna polja v excelu za uvoz fakture: jezik in obračunani DDV
 2. Zneski v DDV stolpcih se v primeru kreiranja fakture iz Excela sedaj izračunajo (Naloga 574)
 3. Fokus na predlogah PR_EU_bl in PR_EU_st popravljen (Naloga 560)
 4. Če je generiran vpis knjižbe, Desito sedaj pokaže in javi, da se DDV vknjižba ni naredila (Naloga 554)
 5. Kontrola pri kreiranju faktur iz Excela popravljena. (Naloga 496)
 6. Logika prikaza predloge knjižne skupine popravljena (naloga 471)
 7. Prikaz specifikacije davka na izpisu gradbenika in tujine (Naloga 235)
 8. Popravljena napaka pri knjiženju faktur za EU in tujino (naloga 559)
 9. Pri Bančnih izpiskih dodana kontrola za številčenje izpiskov znotraj fascikla (naloga 314)
 10. Omogočeno tiskanje po naročilu narejenih faktur (naloga 542)
 11. Kreiranje XML za kvartalno poročilo: dodana kontrola DDV številk (naloga 454)
 12. EPN: Dopolnjena logika , kateri obrazec za virman se predlaga ob vnosu PR (naloga 546)
 13. PR, IR Filter: kadar se izbere mesečno časovno obdobje, skoči na trenutni koledarski mesec (Naloga 516)
 14. Novi izpisi za EPN (Naloga 483)
 15. Opisi vknjižb DDV se sortirajo po DDV kontu (Naloga 512)
 16. Če so prikazani računi v večih valut, potem se skupni znesek ne sešteje (Naloga 509)
 1. Kalkulator popravljen
 2. Pri krerianju računov iz Excela se sedaj izračunajo tudi zneski za prikaz DDV na gridu.
 3. Konverter pantheon – beta verzija
 1. AJPES: zopet dela in to hitro:)
 2. Nove KSTDDV: D-EU_Neo in D-3D_Neo Neobdavčen
 1. HITROST: popravljeni indeksi za hitrejši prikaz kartice GK
 2. Fokus na PR_EU-bl sedaj čaka v polju
 3. Pooostrena kontrola vpisa členitve SM, SN, PR: ni mogoče vpisati prazne šifre
 1. Desito posodobitev je nova
  • popravljeno upoštevanje lokalne jezikovne nastavitve pri komuniciaranju z SQL strežnikom, kar nam je prej povzročalo težave na Win7
  • omogočanje boljše adminsitriranej programa, saj lahko sedaj izvajamo SQL stavke in posodabljanej tabel, brez da bi uproabniki morali prekinti z delom
  • popravljeno uvažanje tabele NastavitevPredlogListine, napačen je bil ključ, ki ni upošteval polja ZavezanecZaDDV.
 2. Popravljen izračun informativnega zneska za prikaz davka na fakturah, izdanih kupce, plačnikom DDV.
 3. ...
 1. Kontrola vpisane davčne številke v primeru kreiranja XML za kvartalno EU poročilo (Naloga_454)
 2. Pri izvozu v XML datoteko se naredi kontrola in izpišejo vse AOL številke listin, kjer DDV številka manjka, pa bi morala biti vpisana.
 3. Izpisi DDV: NA GRIDU omogoči dodajanje izpisov v različnih formatih, enako kot imamo narejeno za izpise GK (Naloga_290, 522))
 4. Izvoz podatkov o vknjižbah GK in odbitnega ter obračunanega DDV-ja v DURS strukturi (Poslovna_izboljsava_290)
 5. DURS Izvoz podatkov in izpis GK, DDV za DURS ter izpis fakturnih knjig za poslovne namene (Naloga_521)
 6. Na knjigi 100 in 200 je v operacijahj dodan meni “Tiskanje knjige”, ki odpre izpisi v mapi “\izpisi\Listine\Listine knjiga 100*.rpt”
 7. V samih izpisih je pa sedaj potrebno ločiti kateri polja spadajo v kak izpis.
 8. Konverter Pantheon 5.5 (UC) ( https://niki.fogbugz.com/default.asp?153)
 9. Dodana so imena novih polj, parsanje preko imena polj iz datotek, dodan je še prenos SM in SN v vmesne tabele in potem v listine, ko se dela prenos iz VT v listine.
 10. .... (še sledi opis)
 1. HITROST preračuna odprtih postvak, ...SQL (Naloga_476)
 2. HITROST potrditev vo za konto traja na Sovi od 6 do 16 sek.(Naloga_465)
  Tukaj je bila logika, da so se iz tabele vedno brali vsi konti, potem pa se je kot lokalni filter predlagalo PO iz Sessiona. Na Sovi so kovnertirali več let stare GK v Desito in je potem pri vsakem podjetju tudi kar nekaj več podatkov. Sem naredil tako, da se vedno prikaže samo izbrano PO brez lokalnega filtra in dela kar nekaj hitreje. Torej ni težava na Potrdi ampak na refreshu grida, ki se osveži po potrdi.
 3. Hitrost prenosa iz VT v Listine ( Naloga_492 )
  Meni je sedaj po novem načinu prenašal 550 računov 12 minut. Branje tipa polja iz strukture tabel vsakič je sedaj narejeno po principu prevodov, tako da se ob zagonu prebere v StringList in potem vedno ko podatek potrebujemo samo iz tega stringlista, da se baza ne obremenjuje.
 4. Konverter E-slog (Kuhn): Dodana dodatna kovnerzijska shema za podjetja. Ime datoteke KonverzijskeSheme_.dat Primer sem priložil na FTP. Vsi podatki iz konverzijske sheme se najprej iščejo v datoteki, ki je vezana na podjetje, če se tu ne najdejo se iščejo še na generalni konverzijski shemi. (PoslovnaIzboljsava_23)
 5. P/O, ki je prikazano na namizju mora biti vedno P/O, ki sledi zadnjemu zaprtemu P/O
  P/O , ki se kaže na namizju, se prebere iz nastavitev firme. Ko P/O zapremo in kliknemo na POtrdi, Desito sam popravi ustrezno P/O v nastavitvi firme in sicer prvo P/O, ki sledi najvisje zaključenem P/O. (PoslovnaIzboljsava_464)
 6. Kreiranje računov iz Excela: Kontrola in opozorilo v primeru manjkajoče številke
  Popravi opozorilo, ki se pojavi ob uvozu podatkov za izdajo računov iz Excela
  Vrstica:9 je umaknjeno.
  Obvestila za uspešen in delno neuspešen uvoz sta spremenjena. Delno neuspešen pomeni ali ni program našel številčne serije, ali ni vpisan datum izdaje računa ali ni našel fascikla. (452)
 7. Nastavitev vrstnega reda stolpcev vpliva na druga okna (463)
  Sem spremenil vsa imena gridov v tem DLLju. Upam da bo v redu
 8. Uvoz P3P v VT: Prenos partnerja iz VT v listine: Kraj in pošta se ne (Bug_480)
 9. SFR: Ne briši prikazanih kontrolnih podakotv, ko klikneš operacije —> izvozi XML (Bug_461)
 10. SFR: Kontrolni izračun naj se izračuna skupaj s SFR (PoslovnaIzboljsava_472)
 11. SFR: označi Analitične in Sintetične izračune sfr-jev (Naloga_473)
 12. SFR: Dodaj možnost zaklenit SFR ( PoslovnaIzboljsava_475)
 13. PR, IR: na zapisuj datuma obveznosti obračuna, če ta ni vpisan na formi (Bug_481)
  Vezano je na iste predloge kot so za prikaz panela, ki prikaže ta datum na PR.
 14. Opozorilo se javlja: Pri Uvozu prednastavljen firme se spodaj kaže okno, ki je odveč (Bug_486)
 15. SFR: dodaj opozorilo o negtavnih zneskih v SFR obračunu (PoslovnaIzboljsava_474)
 16. Naredi operacijo 'Demo kopija GK’ za namenene prikaza delovanja VPI . Aja, ime modula je s_KopiranjeZaVPI tako da v osnovni meni v akcijo vpišeš servis#s_KopiranjeZaVPI (NovaFunkcionalnost_444)
 17. Opozorilo Končaj desito, se javlja na napačnih mestih (Bug_486)
  Mislim da je prej samo ostalo prejšnje opozorilo oz. vprašanje v ozadju dokler se ni naredil prvi refresh screena. Sedaj so funkcije.dll narejene tako, da ko se prikaže status okno se takoj forsira refresh screena. Sem sprobal pri meni in zgleda v redu.
 18. EPN: če v Partner-TRR ni noben TRR označen kot primarni, potem na EPN ne predlagaj nobenega TRR
  Uporabnik ne želi, da se mu ob vpisovanju PR in kreiranju EPN, predlaga TRR. Zakaj? ker uporabnik želi, da ga ZAVESTNO izbere. Zakaj? Ker je, še posebej sedaj pri gradbnikih, zelo pomembno, kateri TRR je napisan, da naj bo plačana faktura. in če se vedno predlaga, potem vnašalec ni pozoren, da ga mora spremeniti. ( PoslovnaIzboljsava_493)
 19. Posodobitev ne shrani SQLin tabele odzipanih datotek na pravo lokacijo ( Bug_490)
 20. V grid PR/IR dodaj SM, SN, PR stolpce ( PoslovnaIzboljsava_435)
 21. Zapomni si lokacijo uvoza Excele datoteke (PoslovnaIzboljsava_457)
 22. VO KontoGK: dodaj kontrolo vpisanih vrednosti SFR na kontu PoslovnaIzboljsava_467
 23. Uvoz P3P: narobe se številči dodatna številka. (Bug_497)
 24. Zapiranje SK: izračun salda v okencu ni pravi
  Tukaj je bilo “zanalašč” narejeno tako, da se na 'O’ strani sešteva samo odprti znesek, na 'Z’ pa znesek vknjižbe. Sedaj sem naredil da tudi na 'O’ sešteva znesek vknjižb. (Bug_468)
 25. EPN:obrazecVP70: Naziv Prejemnika ni pozicioniran pravilno ( Naloga_489)
 26. Izpis Excel: predhodno obdobje (SovinaFunkcionalnost_327)
 27. RS: Dodaj gumb PREJMI za prejem datotek (SovinaFunkcionalnost_331)
 28. Prenos podatkov RS-PO (SovinaFunkcionalnost_328)
 29. Kontorola: Če pri prenosu listine ni definirana DDV_predloga, potem javi
  Mislim da je to urejeno z novo logiko, da se predloga vedno predlaga preko knjižnih skupin in vrste dogodkov. (PoslovnaIzboljsava_417)
 30. Metodo izračuna obresti je potrebno prenesti na šifrant (PoslovnaIzboljsava_305)
  To je rešeno z uporabo RadioButtona, tako da uporabnik izbere pri ročnem vnosu ali pri uvozu podatkov iz GK kakšno metodo naj uporabi
 31. Naj ima uporabnik možnost, da tudi pri ročnem vnosu izbere linearni ali konformni način, tako da ga ne sprašuje šele, ko se pože (PoslovnaIzboljsava_304)
 32. Kontorla DDV: Kontrola obračuna DDV-O: ne dopušča, če vknjižbe nimajo ustrezne listinemed PR/IR ( PoslovnaIzboljsava_287)
 33. Na PR in IR naj bo v filtru,če ni nč vpisano, peivzeto Datum prikaz PR: in DL (PoslovnaIzboljsava_281)
 34. Omogoči, da se da videti DDV – O, četudi niso vse vknjižbe zapeljane v GK, toda ne moreš ga pa potrditi (PoslovnaIzboljsava_277)
 35. Kreiraj novo XML datoteko za rekapitulacijo, ki velja od 1.12010 (Naloga_249)
 36. Grid: prikaz DDV vknjižbe: dodaj tudi sumo zneskov (Naloga_222)
 37. DDV pri stranki: obračun DDV se mora videti ( Naloga_159)
 38. Prenos listin nazaj do stranke: nujno naredit, ker DDV rabi stranka (Naloga_158)
 39. EPN: Kreiraj izpis rekapitulacija virmanov po partnerju in po zapadlosti (SovinaFunkcionalnost_483)
 40. Skupni znesek je premajhen, napačenseštevk Val (Bug_501)
  spodnji znesek kot '’, če je EUR in samo ena tuja valuta, potem se kaže znesek v obeh vrsticah, če je pa tujih valut več potem se kaže v znesku znak ‘’ da vemo, da je označenih več različnih.
 41. Omeji dolžino vnosa KSTDDV in KSTGK (Bug_499)
  Razširjena polja in omejeno na 10 znakov
 42. Spremenjen vrstnir red fokusa (Naloga_505)
  : sedaj gre tudi na datum do
  PR, IR: Fokus naj gre tudi na datum do
 43. V grid PR/IR dodaj DDV stolpce (PoslovnaIzboljsava_375)
 44. Dodaj dodatno opozorilo, če brišeš več kot 1 rekord (Naloga_500)
 45. Generiranje prevodov: popravljen prevod za Nova številka dnevnika (Bug_407)
 46. Desito 'ponori’!! (Bug_498)
 47. Posodobitev: seznam prijav pokaži po datumu (Naloga_504)
 48. GK: Orodna vrstica: Umakni gumb 'Prenesi v dnevnik nepotrjeno’(PoslovnaIzboljsava_399)
 49. V VT dodaj v orodno vrsti gumba Prenesli v listine in Avtomatski uvoz (PoslovnaIzboljsava_368)
 50. Izvoz kartice v Excel za preveliko odboje, če traja predolgo, omogoči ,da se prekine(TehničnaIzboljšava_339)
 51. POPRAVI LOGIKO PRIKAZA PREDLOGE IN KNJIZNE (PoslovnaIzboljsava_471)
 52. Dodane še predloge IR_3D-blTra in PR_3D-blTra z enojnim edit poljem za vpis zneska.
 53. Kreiranje IR iz Excela: Kontrola pri Kreiranju fakt iz Excela : omogoči nadalejvanje (Bug_496)
 54. Kreiranje IR iz Excela: Če v Excelu ni določenega fascikla, potem na uvažaj (Bug_76)
 55. Kreiranje IR iz Excela: Pri uvozi iz Excela se ne generira referenca računa.(Bug_75)
 56. Kreiranje IR iz Excela: Pri uvozu Execla se odpre še enkrat Excel (Bug_70)
 57. Kreiranje IR iz Excela: Opozorilo, da številčna serija ni prava naj se prikaže samo enkrat (PoslovnaIzboljsava_487)
 58. Na formi za Ročni uvoz temeljnice, v Vknjižbe GK, če je struktura desito, ne pusti vpisovat(Bug_347)
 59. EPN je prepočasen izpis (TehničnaIzboljšava_342, TehničnaIzboljšava_187)
 60. Realiziraj kreiranje vknjižb Tečajne razlike (SovinaFunkcionalnost_335)
 61. Kreiranje IR iz Excela: Pri uvozu Excela upoštevaj še posebne znake za nov vrstico (SovinaFunkcionalnost_322)
 62. Kreiranje IR iz Excela: Pri uvozu Excela preveri, ali je zadnja uporabljena številka v številčni seriji enak preračuni max+1 (PoslovnaIzboljsava_289)
 63. Dopiši label na vo Desitoposodobitev (Naloga_232)
 64. Pri dodjanju poslovenga partnerja naj bo privzeto knjižna skupina(PoslovnaIzboljsava_275)
 65. V nastavitve firme (oz. za vse firme) dodaj nastavitev, ali se tiska kontrolni dnevnik(PoslovnaIzboljsava_309)
  V ini je treba vpisati spodnji tekst. Privzeto je 1.
  [ Tiskanje]
  Pri prenosu v dnevnik GK vprasaj za kontrolni izpis=1
 66. Kartica GK: prikazuj vse vknjižbe/dnevnike nastavi v ini (PoslovnaIzboljsava_293)
  V ini je potrebno dodati:
  [Kartica GK]
  Privzeto prikazuj vknjizbe samo iz dnevnika=0

Nove funkcionalnosti in popravki

 1. SFR: GRID Partnerji: dodaj stolpec za prikaz SFR (206)
 2. SFR: dodaj kontrole in orodja za iskanje napak (458)
 3. Odpravljene težave pri vnosu prejetega računa , če nimaš podatka o znesku osnove ali če je davek zaradi zaokroževanja drugačen, kot ga izračuna kalkulator (282)
 4. Spremenjene predloge vrednosti in DDV in izboljšani kalkulatorji (449)
 5. IR, PR: Direktna povezava med KSTDDV in Predlogo (423)
 6. Preprreči knjiženje zneskov na več kot 2 decimalki (439)
 7. Vknjižba GK: Kontrola datuma zapadlosti naj bo samo na otvoritveni vknjižbi, SK in ČE JE TO VRSTA LISTINE=100 (456)
 8. Sem naredil na vrsto listine ’1%’ ali ’2%’ in hkrati da je to SK vknjižba in 'O’ stran knjiženja. Če so vsi pogoji izpolnjeni, potem se preverja ali je vpisan datum zapadlosti.

Nove funkcionalnosti in popravki

 1. Upravljanje najvišje vpisane AOLStevilke v številčni seriji (445)
 2. spremenjena logika določanja navišje številke računa. ker so bile težave s številko, predvsem v primerih brisanja enega li več računov.
 3. EPN: Popravi layout okna, kjer potrdimo datum plačila (451)
 4. Bančni izpiski: Specialna tabela knjiženja: dodaj še polje Vrsta posla (272)
 5. Uvoz e-slog XML: ž-je ne uvozi pravilno (450)
 6. Sicer se uporablja standardna UTF8 konverzija. Sem pa črko Ž in ž dodal še posebej.
 7. Popravi izpis reference na računu (453) , da je presledek med modelom in sklicem
 8. Iz Prve strani omogoči linke na splet (431)
 9. DDV-O izpis veži na davčno obdobje, ne da ga ročno izbiramo.(440)
 10. V DDV-O obrazce se lahko vpiše začetno ime datoteke “DDV-O 2008” oz. “DDV-O 2010” in potem prikaže samo ta izpis
 11. PR: na zavihku PR_3D_st se predlaga napačen datum (422)
 12. Na bančnih izpiskih DODAJ uvoz izpiskov in prenos v GK (169)
 13. PR: ponuja napačen datum pravice do dobitka DDV in datum obveznosti (432)
 14. Na spodnjih knjižnih skupinah DDV se predlaga kot datum pravice oz. obveznosti datum storitve od:
  D-3D_St
  D-DA_neDDV
  D-EU_3S
  D-EU_Bl
  D-EU_Opr
  D-EU_St

Nove funkcionalnosti in popravki

 1. Prenos RS—>PO (442)
  • IR: blokiraj vpis zneskov, če je listina že knjižen
  • Listine, ki pridejo v VT preko Desito_PO, bi se morale kazat drugače, kot sicer ostali uvoženi podatki preko konverterja
  • V Operacije dodaj spremni status knjiženo
  • Prenos iz VT v listine: če kliknemo NE, se čisto ustavi, kar ni u redu
  • Dodaj gumb Prenos listin na orodno vrstico
  • Ko se na PO uvaža poknjiženo listino iz RS, mora na PO dobiti status poslano na RS
  • Če na RS umakneš status Knjiženo, avtomatsko umakni tudi status poslano
 2. BI: Spremeni meni: Spremeni status Knjižen in dodaj Ogled postavke v meni (447)
 3. Ob kliku na X okna Desito, opozori, da boš zaprl program (446)
 4. BI: popravi izračun nepokniženjga zneska postavke (443)
 5. Listina, če je poslano, potem ne smeš dovolit spreminjat vpisane (437)
 6. popravljen konverter Kuhn
 1. Popravljen preračun odprih postavk, ki ga izvajamo preko ukaza operacija GK (417)
  Preracun dela v redu ampak je delal na poslovno obdobje na podjetju in ne na session
 2. ZIPanje datoteke na zapiše datum zapiranja. Popravljeno (418)
 3. SQL Editor:ZIP: Gumbe in polja z datumom poravnaj v horizontalo (420)
  Za vsak zavihek so sedaj ločeni “SHRANI INI” gumbi, tudi design je malo dodelan. Tudi branje INI datoteke se izvede samo za tisti EDIT polja, ki so na izbranem zavihku
 4. V gridu Listine prikazuj samo določene stolpce, glede na tip listine.(419)
  Stolpci so umaknjeni.
 5. PRENOS RS—>PO: LISTINE (394)
  beta verzija prenosa listin iz rač.servisa nazaja na podjetje: Prenaša se: PR, IR in tudi obračuna DDV-ja ter SK vknjižb Gk za nameen IOP in obračuna obresti.
 6. PR, IR: Znesek vrednosti računa naj se ne predlaga na formi ob vnosu (424). urejeno.
 7. EPN: na obrazcu BN01 grafično oznako valute zamenjaj z oznako iz podpore(421)
  Urejeno tako, da se predlaga VAL znesek, če pa je obrazec “BN 01” pa se predlaga v EPN kar preračunani znesek v LV in tudi oznaka valute je potem LV.
 8. IR, PR Če v filtru ni izbrano Dat.polje privzeto nastavi pri PR Dat.prejema pri IR Dat.GK (412)
 9. XML za 76a clen se menda ne da uvozit na DURS (primer G &A) (426)
  Sem dodal še nekaj čudnih znakov da se posebej konvertirajo. Šumniki so bili že urejeni.
 10. Dodana kontorla obstojasirot DDVO vknjižb tudi na izpeljanki Desito_PO (428)
  Na Desito_PO je dodana kontrola da pri kreiranju DDV-O preveri ali obstajajo vse listine, ki so v DDV vknjižbah, na Desito_RS pa preverja ali so tudi vse listine poknjižene. Na Desito_RS je gumbek potrdi disabled, če niso vse listine poknjižene.

Nove funkcionalnosti in popravki

 1. IR, PR Če v filtru ni izbrano Dat.polje privzeto nastavi pri PR Dat.prejema pri IR Dat.GK
 2. Izpis GK: na zavihek vrednosti Excel, sedaj vleče predhodno leto.
 3. Kontrolni izpis GK: sedaj natisne samo označene
 4. Tvorjenje referenčne številke pri IR je sedaj brez presledka med modelom in sklicem, kar omogoča avtomatsko knjiženje izpiska preko metode Reference
 5. BI: GK: če razporejaš devizni znesek, se sedaj LV preračuna ustrezno
 6. V Grid Listine (IR,PR) dodan stolpec Osnove (to še ni Znesek brez DDV, ampak je samo znesek osnove iz razčlenitev)
 7. Tiskanje dnevnikov GK: delno urejeno, da se lahko tiska več dnevnikov
 8. Podvajanje postavk in vknjižb GK v VT:Narejeno tako, da preden se uvozijo podatki v Uvoz_Glava tabelo se zbrišejo obstoječe povezane tabele
 9. Partnerja išči še po dolgem nazivu, kar je bilo potrebno narediti, saj se sicer ne najdejo razni s.psji, ki imajo v kratkem nazivu vsi enako ime npr. Cvetličarna Lilija, kij je kar nekaj, ker ima več sp-jev isto.
 10. Prikaz vknjižb za izbiro veze: dodana okna na +, na-, in zapiranje SK.
 11. Prikaz / predlaganje datumov sedaj predlaga glede na session, pomeni, da če sta hkrati odprta dva Desita, bo vsak delal v P/O, kot je izbrano na namizju,; ali pa če bi dva uporabnik hkrati delali na isti firmo, bo vsak delal v svojem P/O.
 12. Referenčno številko na vknjižbah GK sedaj vpiše samo pri saldakontih
 13. GK: iskanje veze: ko izberemo vezo iz okna D/K, se dimenzije sedaj prenesejo
 14. BI: s klikom na + omogoči še dodajanje nove vknjižbe s prednastavljenim
 15. Kreiranje obračuna DDV: Če vknjižbe niso poknjižene, izpis teh vknjižb javi: V isti izpis se prikažejo dvojni podatki, naprej LISTINE, KI NIMAJO STATUS KNJIŽENO in potem še DDV VKNJIŽBE, KI NIMAJO USEZNIH LISTIN
 16. VPI: Na prikazu npr. terjatev klik na stran 3 ne dela: sedaj je to popravljeno.
 17. GK: Zakaj na formi vknjižba GK ne kažemo tudi poslovnega obdobja?
 18. Sem prestavil na 1. zavihek in naredil da je readonly, ter da se preskoči polje
 19. Prilagojena oknoa za tekst in slike v formi Glava/noga
 20. Popravljen izpis na VPI: Prihodki Odhodki na 2 6 mestne konte
 21. Ko naredim Ročni izvoz temeljnice v listinah ne vidim več Vknjižb GK: sedaj je to odpravljeno.
 22. Predhodno leto pri izpisu EXCE: popravljen obdobje, kaj naj izvaža in narejena cela logika, da se uporabniku jasno, da se izvaža ekvivalentno predhodno obdobje, ne glede na predhodno definirano poslovno obdobje
 23. Uvoz iz P3P: Na orodno vrstico dodan gumb Prejmi
 24. GK: Vnosna forma: Numerični minus v znesku ne prime! No, sedaj prime.
 25. PR: Predloga PR_EU-st: skrij check-boxe
 26. Pri prenosu listin iz VT v Desito, zbriši morebiti kreirane vknjižbe GK in DDV, če so v dnevniku -1
 27. Ko prenašamo iz VT v Desito, se generirajo klicaji: sedaj je popravljeno
 28. Prazno šifro artikla ne pusti shranit: sedaj jo ne
 29. Listine: v grid Vknjižbe GK dodaj stolpce SM, SN, PR
 30. Za isti TRR banke izdajajo več številčnih serij glede na valuto
  Urejena logika za izbiro fascikla, predlaganje fascikla preko TRR, če uvažaš vel izpiskov te vpraša samo pri prvem, če daš prekliči ne nadaljuje, izbran fascikel pri prvem izpisku predlaga za vse ostale izpiske. Če pa izpisek že obstaja samo opozori in ga ne prepiše samodejno, ker so spet težave s statusi, kaj je poknjiženo, kaj s vknjižbami GK,
 31. BI: Ne postavi se Status Knjiženo, kadar knjižimo v minus
 32. PR/IR: dodaj stolpec Znesek LV in stolpec IDDDV
 33. BI: klik na + na vknjižbi GK javi ACCess violation
 34. Prikaz vknjižb za izbiro veze mora kazati vse odprte vknjižbe

Nove funkcionalnosti

 1. Nova okna za zapiranje vez
  • Klik na+ prikaže okno za izbiro veze (D/K),
  • klik na – pokaže okno za členitev zneska po vezah,
  • klik na poseben gumb nam odpre posebno okno za zapiranje saldakontov

Nove funkcionalnosti

 1. Spremenjena definicija, kaj je odpiralnost vknjizbe GK
  To nam omogoča, da se pri odprtih vezah pojavijo tudi vknjižbe temeljnic
 2. Izbira poslovnega obdobja je vezana na session
  Prikaz / predlaganje datumov bi moral predlagati glede na sesion, ne na namizje
 3. V Excel izvoženi podatki predhodnega poslovenga obdobja

Popravki

 1. Izpis kartica GK: klik na okono sken javi napako
 2. Umaknjena Kontrola vpisane DDV številke na Potrdi pri PR/IR
 3. Popravljena privzeta polja na PgUP
 4. EPN: zapisovanje datuma zapadlosti v tkdis.txt pri plačevanju
 5. Kartica GK: Prometnost vknjižbe, privzeto naj bo odkljukana

Nove funkcionalnosti

 1. Členitev zneskov na SM,SN inpR
 2. Pri plačevanju EPNa lahko izbiraš način prenosa datuma zapadlosti
 3. Časovni filter prikazan na DDV vknjižbah in obračunu

Popravki

 1. Odpiranje vknjižb GK iz kartice GK
  V primerih, ko sta bila odprta dva Desita, eden na firmo A in drugi na firmi B, in če si npr. na firmi A imel odprl kartico in klinil na link vknjižbe, se je odprla forma na firmi B s podatki firme A. To je sedaj popravljeno.
 2. Uvoz podatkov P3P datoteke.
  Dodali uvoz polja za opredelitev osnonvih sredstve, kreiraj EPN umaknili in oporavili naziv polja DatumOdbirkaDDV.
 3. Zaostren kriterij pri avtomatskem knjženju izpiskov
  Vknjižba se naredi, če je poleg refernečne oznake enak tudi znesek.
 4. Ko izbrišemo fakturo se sedaj izbrišejo vsi podatki, ki so zapisani v povezanih tabelah.
 5. Omejena dolžina opisov vknjižb
  opis vknjižbe je sedaj omejen na 100 znakov. Program v opisi vknjižbe daje naziv partnerjev in težave so se pojavile pri tistih partnerjih, ki so imeli naziv daljši kot 100 znakov, ker se vknjižba ni generirala. Sedaj ej ta opis omejen.
 6. Kontrola DDV pri vnosu PR/IR
  Dodana je kontrola vpisa davčen številke, ki mora biti vpisna vedno , če smo generirali DDV vknjižbe.
 7. Na Prejetih računih ne predlaga se več današnji datum v polje Datum prejema
 8. Tudi s desnim klikom lahko postaviš status Knjiženo/Neknjiženo vsem postavkam na BI
 9. Pri kopiranju podatkov iz PPSova v Desito se opozorilo, da so bile prenesen vknjižbe izven P/O, pojavi v ospredju
 10. Polje Popravek listine je sedaj pri fakturi umaknjeno.
 11. Ob odprtju vnosen forme za vnos IR in PR, je fokus vedno v polju partner
 12. Številko Dobaviteljeve listine se sedaj preverja samo na potrdi, in ne ob vsakokratni menjavi zavihka.
 13. Popravljena logika postavljanja status Prenosa v GK pri PR.
 1. Hitrost preklopa med podjetji
  Hitreješi menjavanje firme
 2. Težave za delovanjem na Win 7
  sedaj deluje tudi na Win 7 (težave s fonti calibri. sedaj so Ariel)
 3. XML datoteke za DDV-O, EU, 76a člen
 1. Knjiženje bančnih izpiskov
  Pri vknjižbah bančnih izpiskov, se v opis vknjižbe namestno naziva vrste listine (Transakcijski račun), sedaj prenaša naziv fascikla, npr. NLB banka. S tem postane kartica GK bolj pregledna.
 2. Prenos Faktur iz PO na RS
  Popravljen prenos fakture iz PO na RS (da se postavke prenesejo, da se vknjižbe GK, če se prenašajo in so slučajno v dnevniku >1, prenesejo v dnevnik -1 (da ne pride nekontrolirano do vknjižb direktno v dnevnik).
 3. Status prenos v Dnevnik GK
  V Izdaniih in Prejetih listinah popravljeno spreminjanje statusa Prenos v GK (da sedaj se pravilno prikazuje možnost postavitve in umika statusa.)
 4. Izpis faktur
  Popravljen izpis fakture: prikazana je dodatna številka in povečano je polje za prikaz kraja izdaje računa.
 5. Forma Glava/noga
  Popravljeni teksti label na formi za nastaitev glave/noge listine.
 6. Prikaz vknjižb bančnega izpiska
  Popravljen prikaz vknjižb pri bančnih izpiskih: začasna otvoritev se ne kaže (odprte postavke, ki so prenešene kot začasna ali prav otvoritev v naslednje poslovno obdobje, se v prejšnem obdobju ne smejo kazat)

V glavnem so popravki iz test reporta 2010-007, to je odprava bugov in pa nove funkcije ter poslovna logika za čim hitrejši in lažjo kontrolo DDV-ja.

 1. Skupni znesek znesek DDV-ja prikazanih listin.
  S klikom na ikonco (...) se namesto DDV vknjžbe izbrane listine, pokaže sumarni znesek DDV vseh prikazanih listin, ne glede na datum DDV vknjižbe. Na ta način je omogočeno hitrejša kontrola DDV vknjižb.
 2. Tudi podjetja vidijo DDV vknjižbe
  Podjetja (Desito_PO) sedaj vidijo tudi vknjižbe DDV pri vsaki lisitni. To jim omogoča takojšno preverjanje DDV vknjižb.
 3. Kontrola na PR/IR: če saldo ni enaka, se listina označi s klicajem
  Knjiženje postavke bančnega izpisak na devizni konto popravljeno knjiženje na devizni konto (pravilno se vpiše znesek v lokalni in tuji valuti)
 4. Klik na + na bančnem izpisku
  S klikom na + se doda vknjižba s prednastavljenimi vrednostmi iz vknjižbe.
 5. Klik na PgUp
  V listinah dodana funkcija PgUp in +
 6. Kontrolni izpis GK
  Popravljen Kontrolni izpis GK: natisne samo označen vknjižbe, ne vseh
 7. Kontrola vpisanega datuma odbitka oz. obračuna DDV
  Dodana kontrola vpisanega datuma pri vnosu PR, IR. datum prejem izdaje ne more birti večji od današnjega datuma (da se pomotoma ne vene DDV)
 8. Vknjižbe DDV
  Na gridu DDV vknjižbe dodan seštevek
 9. Predlagani datum prejam pri vnosu PR
  Popravljen predlagani datum prejema pri vnosu PR: sedaj je ta datum prazen (prej je bil današnji)
 10. Natisni plačane virmane
  Ko plačuješ virmane, te sedaj vpraša, ali želiš natisniti izpis plačanih virmanov
 11. Izbira jezika na fakturi
  Polje jezik na formi za izdajo fakture prestavljeno na konec, da uporabnik ne rabi potrjevat to polje, ki je itak vezano na partnerja in se običajno ne spreminja
 12. Številka AOL
  zapomni si zadnjo najvišje uporabljeno številko in če prekličemo vnos, si zadnje številke na zapomni.
 13. Uvoz podatkov iz KNIPRA
  PIR datoeka, ki jo izvozimo iz KNKIPRa, se sedaj ročno uvozi v Desito Uvoz P3P računov..
 14. EPN zavihek
  Popravljen prikaz EPN zavihka, ki se je kazal ne glede na to, kaj je bilo nastavljeno v nastavitvah podjetja.

Fakturiranje


popravljen izpis faktur

Fakturiranje

 1. omogočeno kreiranje računa v dveh tujih jezikih: angleščini hrvaščini
 2. prikaz količin s številom decimalk, kot jih vpiše uporabnik (omejitev je do 5 decimalk)
 3. vpis cene ne enoto z min 2 največ 5 decimalkami, odvisno od tega, koliko decimalk vpiše uporabnik